ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

ADALET TEŞKİLATINI GÜÇLENDIRME VAKFI
YÖNETİM VE ÇALIŞMA ESASLARINI GÖSTERİR YÖNETMELİK


Yönetmelik, Temsilciler Meclisi’nin 05 Ocak 1982 günlü toplantısında kabul edilmiş ve aynı tarihte yürürlüğe girmiştir.
Temsilciler Meclisi’nin 31 Ocak 1986 günlü toplantısında; Yönetmeliğin 1’inci maddesinin 2’nci fıkrası ile 2’nci maddesinin 2’nci fıkrasının değiştirilmesi ve Yönetmeliğe 7/a maddesi ile bir geçici madde eklenmesi kabul edilmiş ve bu hükümler aynı tarihte yürürlüğe girmiştir.
Temsilciler Meclisinin 29 Ocak 1988 günlü toplantısında, Yönetmeliğin 7/a maddesinin 5’inci fıkrasının değiştirilmesi kabul edilmiş ve bu değişiklik aynı tarihte yürürlüğe girmiştir.
Temsilciler Meclisi’nin 30 Mart 1994 günlü toplantısında Yönetmeliğin 8’inci maddesinde “ivedi harcamalarda kullanılmak üzere yönetim kurulunca belirlenecek miktarda ve 10.000 (on bin) TL'yi geçmemek üzere ancak üç ay içinde kapatılmak kaydıyla” verilen avans parasının 10.000.000 (on milyon) TL'ye çıkarılması kabul edilmiş ve bu değişiklik ayni tarihte yürürlüğe girmiştir.

BİRİNCİ BÖLÜM
Organların Çalışması
Temsilciler Meclisi
Madde 1- Vakıf Temsilciler Meclisi olağan toplantısı vakıf senedinin 15’inci maddesinin ilk fıkrasında belirtilen şekilde yapılır.
Temsilciler Meclisi, üyelerinin 1/5’inin yazılı istemi yada Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu tarafından Temsilciler Meclisi olağanüstü toplantıya çağırabilir.
Yönetim Kurulu
Madde 2- Vakıf senedinin 9’uncu maddesine göre oluşan Yönetim Kurulu , en az beş üye ile toplanır ve üye tam sayısının salt çoğunluğu ile karar verir. Oyların eşitliği halinde Başkanın bulunduğu tarafın oyu kabul edilir. Başkanın yokluğunda, Başkanın görevlendireceği Yönetim Kurulu Üyesi Başkan olarak görev yapar, diğer üyelerin yokluğunda ise vekilleri toplantıya katılır.
Yönetim Kurulu’nda Görev Bölümü
Madde 3- Yönetim Kurulu, kendi üyeleri arasından birini sekreter üye olarak görevlendirir. Sekreter üye; yönetim kurulu kararlarına göre vakfın parasal işlerini düzenler, muhasebenin kuruluşu, işleyişi ve denetlenmesi işlemlerini yürütür.
Sekreter üye vakfın yazışma işleri ile Temsilciler Meclisinin olağan ve olağanüstü toplantılarının yapılması, Yönetim Kurulu kararına göre mesleki gelişme ve eğitimi sağlayacak toplantı ve gezilerle mesleki ve bilimsel konferans, seminer, sempozyum ve benzeri toplantılar düzenlenmesi ve yayınlar yapılması gibi işlemleri gerçekleştirir.
Denetleme Kurulu
Madde 4- Vakıf senedinin 11’inci maddesi hükmüne göre oluşan denetleme kurulu, ihtiyaç halinde, başkanın belli edeceği zamanlarda toplanarak görevleri ile ilgili çalışma esaslarını tespit eder.
Başkan veya üyelerden birinin yokluğunda, kendilerine fiilen vekalet edenler görevli sayılırlar.

İKİNCİ BÖLÜM
İdari Personelin Atanması ve Çalışması
Atama
Madde 5- Temsilciler Meclisinin vereceği yetkiye ve ihtiyaca göre, vakfın yönetim işlerinde çalıştırılmak üzere, Yönetim Kurulu tarafından bir Genel Müdür ile yeteri kadar Şube Müdürü, Muhasebeci ve İdari Memur atanabilir.
Bu suretle atananlara verilecek ücret yönetim kurulunca belirlenir.
Çalışma
Madde 6- İdari personelin çalışması Yönetim Kurulu tarafından saptanacak esaslara göre yürütülür.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İhtiyaçların Belirlenmesi ve Harcamalar
İhtiyaçların Belirlenmesi
Madde 7- Vakıf Yönetim Kurulu Adalet Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı ile infaz ve ıslah kurumlarından intikal ettirilen ve genel bütçe imkanlarıyla hemen karşılanamayacağı anlaşılan ihtiyaç ve istekleri inceleyerek, bunlardan vakfın amaçlarına uygun olanları yıllık bütçe ve program çerçevesinde yerine getirmeye karar verebilir.
Sosyal Yardım Esasları
Madde 7/a- Adalet Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatı, İnfaz ve Islah Kurumları bağlı ve ilgili kuruluşlar ile adli ve idari yargı ilk derece ve yüksek mahkemelerde görevli Hakim ve Cumhuriyet Savcısı sınıfından olanlar ile diğer personelin ve vakıf personelinin hizmet süresinin yetersizliğinden dolayı ölüm aylığına hak kazanmadan önce her ne suretle olursa olsun ölmeleri veya ölüm aylığı hakkının doğup doğmadığına bakılmaksızın, deprem, yangın, yer kayması, sel baskını gibi afetlerde ya da görevli iken bir kaza ya da kasti cürüm sonucu ölmeleri ya da sakat kalmaları halinde, ölenlerin eş ve çocukları ile anne ve babalarının talepleri durumunda sakat kalanların ise kendilerine olayın vuku bulduğu tarihten itibaren en geç bir yıl içersinde başvurmaları halinde aşağıda belirtilen esaslara göre nakdi yardımda bulunulabilir. Deprem, yer kayması, yangın, sel baskını gibi afetlerde zarar görenlere vakfın imkanları ölçüsünde aynî ve nakdî yardımda bulunulabilir.
Görevlinin dul ve yetimlerinin ya da anne ve babalarının velayet, vesayet veya hacir altında bulunmaları halinde başvuru bulunan mümessilleri tarafından yapılır.
Yardım istemek hakkı, ölen görevlinin dul ve yetimleri ile anne ve babalarının şahıslarına ait olup, bunların mirasçılarına intikal etmez.
Görevlinin ölümü tarihinde evli olan veya 25 yaşını bitirmiş olan çocuklarına veya yardım talep tarihinde evli olan eşlerine, görevlinin kasten ölümüne sebebiyet veren dul ve yetimleri ile anne ve babalarına yardım yapılmaz. Aklen yada bedenen malul olduğu yönetim kurulunun göstereceği resmi sağlık kurulunun raporuyla belgelendirilenler hakkında yaş şartı uygulanmaz.
Ödenebilecek azami toplam nakit yardım, görevlinin olayın vuku bulduğu tarihteki brüt aylık maaş tutarının (taban aylık+kıdemaylığı+gösterge+ek gösterge) 60 katını geçemez.
Yardım istemek hakkına sahip bulunanlardan birisinin başvurusu üzerine yönetim kurulunca, gerekli bilgi ve belgeler toplandıktan sonra, yardım talebi yerinde görüldüğü takdirde, bütçe imkanları nispetinde, şahısların ekonomik ve sosyal durumu ve vakfın mali durumuna göre yukarıda belirtilen azami hadleri geçmemek kaydıyla, ölen görevlinin dul ve yetimleri ile anne ve babasına, sakat kalanın ise kendisine ödenebilecek azami toplam miktar karara bağlanır.
Talep eden hak sahiplerinden her birisinin durumu ayrı ayrı değerlendirilerek, yardımı hak ettiği sonucuna varıldığı takdirde, önceden hissesine isabet eden kısmı ödenir. Yardımı hak etmeyenlerin hissesi diğer hak sahiplerine intikal etmez.
Yardım verilebilmesi için aşağıdaki belgelerin dosyasında bulunması gereklidir.
1- Görevlinin ölüm ya da sakat kalış şekli, ölüm tarihi ve bu tarihte görevli olduğunu gösteren, yetkili merciden verilmiş resmi belge (Adalet Bakanlığı veya ilgili komisyondan),
2- Sicil özeti (Yetkili merciden tasdikli),
3- Aldığı son maaşını gösteren bordro örneği (tasdikli),
4- Ölüm ya da sakat kalma bir kaza veya kasıtlı cürüm sonucu meydana gelmiş ise olayın kısa açıklaması ile ölümün ya da sakat kalışın meydana geliş şekli hakkında kurum amirinin kanaatini belirten belge,
5- Ölü muayene veya otopsi raporunun tasdikli örneği,
6- Vukuatlı aile nüfus kayıt tablosu örneği,
7- Veraset ilamı,
8- Yönetim kurulunca gerekli görülecek diğer belgeler,
Tedavi maksadıyla yataklı tedavi kuruluşlarına gelen ve yatarak tedavi olan mensuplar ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler ile refakatinde bulunan kişilerin vakfa ait tesislerde kalmaları halinde konaklama ve yiyecek-içecek (alkollü içkiler hariç) bedellerinin % 50’si vakıf bütçesinden karşılanabilir.
Hastanede tedavisi periyodik olarak devam edenlerde yatarak tedavi şartı aranmaz.
Refakatte bulunan kişilerden yalnızca bir kişi bu haktan faydalanabilir.
Tedavi maksadıyla gelenlerin hastanede yatarak tedavi olduğuna dair bir belgeyi tesise vermesi zorunludur.
Sevk kağıdına refakatin gerekli olduğunun ilgili sağlık kuruluşunca yazılması gereklidir. Deprem, yer kayması, yangın, sel baskını gibi afetlerde zarar görenlere yardım yapılabilmesi için gerekli belgeler olayın mahiyetine göre yönetim kurulu kararı ile belirlenir.
Harcamalar
Madde 8- Vakfın harcamaları, Yönetim Kurulu kararına dayalı olarak yapılır. Ancak ivedi durumlarda Yönetim Kurulu Başkanı, yönetim kurulunca önceden belli edilecek miktarda harcama yapabilir, bu şekilde yapılan harcamalar için yönetim kurulunun ilk toplantısında karar alınır.
Bütçe imkanları ve programda öngörülen ilkeler dışında harcama yapılamaz. İvedi harcamalarda kullanılmak üzere, Yönetim Kurulu Başkanı emrinde, yönetim kurulunca belirlenecek miktarda 10.000. (on bin) TL'yi geçmemek üzere ancak üç ay içinde kapatılmak kaydıyla avans para bulundurulabilir. Alınan avans kapatılmadan ikinci kez avans alınamaz. Vakfın paraları, en verimli şekilde değerlendirilecek bankalarda açılacak hesaplarda muhafaza edilir.
Bankalardaki hesaplardan para çekilmesi ya da bankalara talimat verilmesi için Yönetim Kurulu Başkanı veya Başkan Vekili ile sekreter üyenin imzası şarttır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Araç, Gereç ve Kayıt İşleri
Araç ve Gerecin Sağlanması
Madde 9- Vakıf islerinin yürütülmesi için gerekli defter, kağıt, makbuz ve diğer basılı kağıtlarla her türlü araç ve gereç yönetim kurulunca sağlanır.
Kayıt İşleri
Madde 10- Vakfın gelirleri dip koçanlı ve sıra numaralı makbuzlarla alınır ve giderler harcama belgeleri karşılığı yapılır. Vakıf gelir ve giderleri ile yönetim kurulu kararları, anılan kurulca belirlenecek defter ve kayıtlara geçirilir.
Mevzuatın gerektirdiği diğer defter ve kayıtlar da tutulur.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Yürürlük
Temsilciler Meclisinin Kabulü
Madde 11- Vakıf senedinin 14’üncü maddesi uyarınca hazırlanan bu yönetmelik hükümleri Temsilciler Meclisinin kabulü ile yürürlüğe girer.