İÇ YÖNETMELİK

ADALET TEŞKİLATINI GÜÇLENDİRME VAKFI GENEL MÜDÜRLÜK VE İKTİSADİ İŞLETMELERİ İÇ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM 
GENEL ESASLAR 

Amaç ve Kapsam 
Madde 1- Bu Yönetmelik Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Genel Müdürlüğü ile iktisadi işletmelerinin yönetim, işletme ve denetiminin ne suretle yapılacağını ve hesap işlerini düzenler. 
Dayanak 
Madde 2-Bu Yönetmelik, Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Senedinin 14 üncü maddesine göre hazırlanmıştır. 
Tanımlar 
Madde 3- Bu Yönetmelikte geçen; 
a) Vakıf: Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfını, 
b) Vakıf Senedi: Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Kuruluşu ile ilgili resmî belgeyi, 
c) Başkan: Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Yönetim Kurulu Başkanını, 
ç) Yönetim Kurulu: Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Yönetim Kurulunu, 
d) Genel Müdür: Vakıf Genel Müdürünü, 
e) İşletme: Vakfa bağlı iktisadi işletmeyi, 
f) İşletme Müdürü: Vakfa bağlı iktisadi işletmelerin müdürünü, 
İfade eder.

 
İKİNCİ BÖLÜM 
VAKIF TEŞKİLATI 

Genel Müdürlük
Madde 4 - Genel müdürlük teşkilatı ekli tabloda (Ek:1) gösterildiği gibidir. 
Vakıf Genel Müdürlüğü aşağıdaki kadrolardan oluşur: 
a) Genel Müdür, 
b) Genel Müdür Yardımcısı, 
c) Uzmanlar, 
ç) Mali İşler Müdürü 
d) Personel ve İdari İşler Müdürü, 
e) İnşaat ve Emlak Müdürü, 
f) Bilgi İşlem Müdürü, 
g) İşletme Müdürü, 
ğ) İşletme Müdür Yardımcısı, 
h) Gerekli sayıda müdür, şef ve diğer personel. 
Görev Yetki ve Sorumluluklar
Madde 5- Vakıf merkezinde ve iktisadi işletmelerde çalışanların görev, yetki ve sorumlulukları Yönetim Kurulunca hazırlanacak bir talimatname ile düzenlenir. 
Atanma
Madde 6
- Genel müdür, genel müdür yardımcısı, uzman, müdür ve diğer personel; 
a) Genel müdür; dört yıllık yüksek öğrenim görmüş, yöneticilik yapmış, tecrübeli ve temsil yeteneğine haiz olmak, 
b) Genel müdür yardımcısı, dört yıllık yüksek öğrenim görmüş, mali konularda deneyimli, temsil yeteneğine haiz olmak, 
c) Uzmanlar, en az dört yıllık yüksek öğrenim görmüş olmak, istenilen branşta deneyimli ve yeterli bilgiye sahip olmak, 
ç) Müdürler, en az iki yıllık yüksek öğrenim görmüş olmak, konularında bonservisli, yöneticilik yapmış, tecrübeli ve temsil yeteneğine haiz olmak, 
d) Diğer personel, verilecek işin özelliğine göre aranacak nitelikleri taşımak şartıyla, 
Yönetim Kurulu tarafından atanır. 
Kadro
Madde 7- 
Vakıf Merkez ve işletmelerde Yönetim Kurulunun uygun göreceği unvan ve miktarda personel istihdam edilir.                                                                                                                                Göreve Alınmada Usul 
Madde 8 - Vakıf merkezinde ve işletmelerde çalışacak personel; unvanı, adedi ve niteliği belirtilmek suretiyle Yönetim Kurulunca atanır. 
Göreve Alınmada Genel Şartlar
Madde 9 – Vakıf merkezinde veya işletmelerde görev alacak personelde aşağıdaki şartlar aranır: 
a) Sosyal Güvenlik Kurumuna prim ödeyecek yaşta olmak, 
b) Atama yapılacak görevin özelliğini ve niteliğini belirten şartları ve aranan öğrenim koşulunu taşımak ve belgelemek, 
c) Gerektiğinde yapılacak sözlü ve yazılı sınavda başarı göstermek, 
ç) Kamu haklarından yoksun bulunmamak, 
d) Yüz kızartıcı bir suçtan hüküm giymemiş olmak, 
e) Sağlık yönünden görevini engelleyici durumu olmamak. 
Özlük Dosyalarının Düzenlenmesi
Madde 10 - Vakıf merkezinde veya işletmelerde görev alacak sözleşmeli personelden aşağıdaki belgeler istenir: 
a) Dilekçe, 
b) Nüfus kayıt örneği, 
c) Aile bildirimi formu, 
ç) Sağlık raporu, 
d) Cumhuriyet Başsavcılığı sabıka kaydı belgesi, 
e) Öğrenim belgesi, 
f) Tanıtım bildirim formu, 
g) Daha önceden başka bir yerde görev yapmış ise bu görev yerlerini ve ayrılış nedenlerini belirleyen belge, 
ğ) Mesleğini belirleyen belge, 
h) İki adet vesikalık fotoğraf. 
Deneme Süresi
Madde 11 - Göreve yeni alınan personel, işe uyumunu sağlamak ve sürekli olarak atanmasında fayda olup olmadığına karar vermek için iki aylık deneme süresine tabi tutulur. Bu süre zarfında uyumlu olduğu ve başarı gösterdiği anlaşılırsa, deneme süresi sona erer. Deneme süresinde yetersizliği ya da başarısızlığı tespit edilenlerin vakıf ile ilişkileri kesilir. Bu şekilde görevlerine son verilenler, vakıftan hiçbir hak talebinde bulunamazlar. Ancak işçinin çalıştığı günler için ücret ve diğer hakları saklıdır. 

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
PERSONEL ÖZLÜK HAKLARI 

Ücretler
Madde 12 -Ücretler ay sonlarında net olarak ödenir. Bu durum sözleşmede açıkça ifade edilir. Sözleşmeler vakıf adına Vakıf Başkanı veya Yönetim Kurulunun yetkilendireceği bir üye tarafından imzalanır. 2822 sayılı Yasa hükümlerine göre yapılacak uygulamalar saklıdır. 
İbraname 
Madde 13- Hizmet akdinin son bulmasıyla, işten ayrılan her personelden, vakıfça, mali yönden ilişiği kalmadığı, hak ve alacaklarını tamamen aldığını bildirir bir ibraname alınır. 
İzin İşlemleri
Madde 14 - Vakıf merkezinde ve işletmelerde çalışan personelin yıllık ücretli izinleri ile diğer her türlü izin hakları İş Kanunu ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı ile Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine göre kullandırılır. 
Genel müdürün izinleri Yönetim Kurulu Başkanı veya sekreter üye, genel müdür yardımcısı ve işletme müdürleri ile genel müdürlük personelinin izinleri Vakıf Genel Müdürü, işletmelerde görevli personelin izinleri ise İşletme Müdürü tarafından verilir.
Geçici Görevlendirme 
Madde 15- Geçici görev ve yollukla ilgili hükümler aşağıda belirtilmiştir. 
a) Genel Müdür, hizmet seyahatleri için, Sekreter üyenin teklifi, Yönetim Kurulu Başkanının, Başkan olmadığı zamanlarda Başkan Vekilinin yazılı emri üzerine, vekilini yazılı bir emirle tayin ederek, Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı veya vekilinin onayı alındıktan sonra görevinden ayrılır. 
b) Genel müdür, genel müdür yardımcısı ve müdürlerin denetim, inceleme ve araştırma amacıyla görevlendirilmeleri halinde, o yıl Bütçe Kanunu ve 6245 sayılı Harcırah Kanununun 33. maddesinin (b) bendince müfettiş ve kontrolörlere tanınan haklar esas alınır. 
c) Genel müdür, genel müdür yardımcısı, müdür ve diğer personelin bir iş dolayısı ile geçici görevlendirilmelerinde, o yıl Genel Bütçe Kanununda en yüksek devlet memuruna ödenen yevmiye ile ulaştırma giderleri ödenir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
PERSONEL DİSİPLİN İŞLEMLERİ, İŞTEN EL ÇEKTİRME VE GÖREVİN SONA ERMESİ 

Disiplin İşlem ve Cezaları
Madde 16- Vakıf personeli hakkında uyarma, ücret kesme ve işten çıkarma olmak üzere üç çeşit disiplin cezası uygulanır. Ceza takdir edilmeden önce, ilgilinin savunması istenir. Savunma isteği ile ilgili yazı tebellüğden imtina edildiği takdirde durum bir tutanakla tespit edilir. Bu halde işçinin en geç 3 gün içerisinde savunma yapması gerekir. 
Belirtilen süre içerisinde savunma yapmayanlar savunma yapmaktan vazgeçmiş sayılır. 
A- Uyarma
Personele, görevinde ve davranışlarında daha dikkatli olması gerektiğinin yazı ile bildirilmesidir. Uyarma cezası gerektiren fiil ve haller şunlardır: 
l) Görevde kayıtsızlık ve düzensizlik göstermek, 
2) Verilen işleri görevin gerektirdiği zaman içinde yapmamak, 
3) Görev yerinde görevi ile ilgili olmayan işlerle uğraşmayı adet haline getirmek, 
4) Görev sırasında hal ve hareketi ile amirlerine, iş sahiplerine ve misafirlere saygısızca davranmak, 
5) Arkadaşları ile geçimsizliği alışkanlık haline getirmek, iş düzenine uymamak, 
6) İzinsiz ve özürsüz olarak göreve geç gelmek ve erken ayrılmak,
7) Verilen emirlere gereksiz itiraz etmek, 
8) Vizite sonuçlarından işletmeyi haberdar etmemek, 
9) Yukarıdaki hallerin dışında uyarmayı gerektiren diğer kabahatleri işlemek, 
B- Ücret kesme 
Ayda iki günlüğü aşmamak şartıyla almakta olduğu brüt aylık ücretin bir veya iki günlük ücreti karşılığı paranın kesilmesidir. 
Ücret kesme cezasını gerektiren haller: 
1)
 Kasıtlı olarak görevini ve verilen emirleri yerine getirmemek, yalan ve yanlış beyanda bulunmak, 
2) İkinci kez uyarma cezası almasını gerektirecek kabahati işlemiş olmasına rağmen, disiplinsiz hareketlerine devam ederek üçüncü bir uyarı cezası almasını gerektiren kabahat işlemek, 
3) Görevi gereği kendisine emanet edilen vakıf mallarını, malzeme ve eşyasını iyi muhafaza etmemek, hor kullanmak veya kaybına veya hasarına sebebiyet vermek, 
4) İşyerinin çalışmalarını aksatacak şekilde görevini savsaklamak, yaptığı işlemlerle ilgili bulunan evrakın kaybına sebebiyet vermek, 
5) İzinsiz ve özürsüz olarak bir gün göreve gelmemek,                                                                                                6) Vakfa ait araç, gereç ve eşyayı özel işlerinde kullanmak, 
C- İşten çıkarmak

Personelin vakıftaki işine son verilmesidir. Bu cezayı gerektiren haller şunlardır: 
1) Vakıf organlarında görev alanlarla, vakıf personelinin şeref ve namusuna dokunacak sözler sarf etmek veya davranışlarda bulunmak, 
2)
 İşverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki gün veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü yahut bir ayda üç iş günü işine devam etmemek, 
3) Yüz kızartıcı davranış ve hareketlerde bulunmak, 
4) Görevini ihmal veya kötüye kullanarak vakfı maddi ve manevi zarara uğratmak, 
5) Vakfa ait malı çalmak, rüşvet almak, vakıfla ilgili vesikalarda tahrifat yapmak, bunları ortadan kaldırmak ve benzeri hareketleri yapmak, 
6) Bir yıl içerisinde ikiden fazla “ücret kesme” cezası almak, 
7) Görevle ilgili bağlantı kurulan kişi ve kuruluşlardan kendisi veya başkaları adına çıkar sağlamak veya bu yönde faaliyetlerde bulunmak, 
8) Amirlerine, iş arkadaşlarına veya iş sahiplerine sözlü veya fiili saldırıda bulunmak, tehdit etmek veya bunlara teşebbüs etmek, 
9) Görevi başına sarhoş olarak gelmek veya görev yerinde içki içmek,                                                                  10) Uyarıya rağmen iş süresince işverence belirlenen kıyafeti giymemek,                                                           11) Tahsil etmiş olduğu vakfa ait parayı geçerli bir mazereti olmaksızın ilk iş günü içerisinde, banka hesabına yatırmamak ya da ilgili mutemede teslim etmemek,                                                                                                12) İş sözleşmesi ile taahhüt edilen işlerin, davranışların ve edimlerin yerine getirilmemesi,         İşten çıkarma cezası iç yönetmeliğin yasakladığı fiil ve hareketlere ilişkin olup, diğer mevzuat hükümleri saklıdır. 
Disiplin cezası gerektiren, fakat bu yönetmelikte sayılanlardan hariç hiç birine uymayan fiil ve haller için personele; durum ve hareketlerinin niteliğine ve ağırlığına göre İş Kanunu hükümleri göz önüne alınarak en uygun ceza verilir. 
Yasak fiil ve hareketleri bir yıllık süre içerisinde tekrarlanması halinde verilecek cezalar bir üst dereceye çıkarılır.                                                                                                                                       Disiplin Cezalarında Yetki ve Usul
Madde 17- Vakıf merkezinde ve işletmelerde görevli sözleşmeli personelin disiplin amirleri; bölüm şefi veya müdürü, işletme müdürü, genel müdür ve Yönetim Kuruludur. 
Ceza Vermede Disiplin Amirlerinden 
1- Yönetim Kurulu 
Vakıf merkezinde ve işletmelerde görevli tüm personele uyarma, ücret kesme, işten çıkarma, 

2- Genel Müdür 
Müdür, şef ve diğer personele uyarma ve ücret kesme, 
3Müdürler 
Emrindeki personele uyarma cezası vermeye yetkilidir. 
Verilen cezalar ilgilisine tebliğ edilir. Tebellüğden imtina edilmesi halinde durum tutanakla belirlenir. Tebliğ tarihi olarak tutanak tarihi kabul edilir. 
İlgili kendisine verilen bu cezalara karşı tebliğ tarihinden itibaren yedi gün içerisinde Yönetim Kuruluna itiraz edebilir. 
İnceleme ve Soruşturma Esas ve Usulleri 
Madde 18 - Disiplin suçları için ceza tayininden önce inceleme ve soruşturma yapılabilir. Soruşturma için Yönetim Kurulu Başkanından soruşturma emri alınır. Bu emirde soruşturmayı yapacak olan kişi belirlenir. 
Disiplin soruşturması işlemlerinde Devlet Memurları Kanununda belirtilen süreler esas alınır. 
Önemli soruşturma konuları en kısa zamanda Yönetim Kuruluna bildirilir. 
İşten El Çektirme 
Madde 19- Görevi başında kalmasında sakınca görülen personele Yönetim Kurulu kararı beklenmeksizin Başkan veya vekilinin onayı ile işten el çektirilir veya mecburi izin verilebilir. 
Göreve iade 
Madde 20- Soruşturma sonunda işten çıkarma veya cezai bir işlem uygulanmasına lüzum kalmayan personel için alınmış olan işten uzaklaştırma tedbiri, bu tedbiri alan yetkili tarafından derhal kaldırılır. 
Akdin Feshi Bildirimi
Madde 21- Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı tarafından personelin hizmet akdinin haklı sebepler haricinde feshi, İş Kanununda ve Toplu İş Sözleşmesinde belirtilen sürelere uyularak ihbar edilir. 
Vakıf isterse, ihbar süresine ait ücreti peşin ödemek suretiyle personelin vakıfla ilişiğini ihbarsız olarak kesebilir. 
Göreve son verme yetkisi, atamaya yetkili olan mercilerce kullanılır. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 
BÜTÇE, MUHASEBE VE DÖNEM SONU İŞLEMLERİ 

Hesap Dönemi - Bütçe
Madde 22- Vakfın hesap dönemi takvim yılıdır. Gelir-Gider hesabı bütçe ile belirlenir. 
Bütçe, Vakıf Genel Müdürlüğünce; Maliye Bakanlığınca kabul görmüş bütçe hazırlama tekniği ışığında hazırlanarak, Yönetim Kurulunun olurlarını müteakip, Ocak ayı içerisinde Temsilciler Meclisi onayına sunulur. 
Gelir ve gider kısımlarından oluşan bütçe, bir yıllık gelir-gider tahminlerini kapsar. Gelir-gider tahminleri mümkün olduğunca gerçeğe yakın olur. Denk bütçe uygulanması esas alınır. 
Bütçenin hazırlanışında ve uygulanışında bütçede yer alan konuların yıl içerisinde artırılması, eksiltilmesi ve iptalinde Maliye Bakanlığınca çıkarılan vakıflarla ilgili muafiyet usul ve şartlarına değinen genelgeler esas alınır. 
Muhasebe İşleri 
Madde 23- Vakıf merkezi ve işletmelerin muhasebe işlemleri, Maliye Bakanlığınca çıkarılan Tek Düzen Muhasebe Hesap Planı ve Vakıflar Genel Müdürlüğünce yapılacak düzenlemeler ile vergi mevzuatına uygun olarak yürütülür. 
Tutulacak Defterler 
Madde 24- Vakıf merkezi ve işletmelerde vergi mevzuatına göre tutulması zorunlu olan defterlerin dışında; kasa defteri ile maddi duran varlıklar defteri zorunlu olarak tutulur. Ayrıca, ihtiyaç halinde yardımcı defterler de tutulabilir. 
Kayıtların Tutulması
Madde 25- Kasa işlemleri aynı gün, diğer muhasebe işlemleri ise en geç üç gün içerisinde kayıtlara geçirilir. 
Muhasebe Fişleri 
Madde 26- Vakıf merkezi ve işletmelerde muhasebe kayıtlarına esas olmak üzere, vergi mevzuatında belirtilen zorunlu belgeler ile Yönetim Kurulunca uygun görülerek hazırlattırılan bilgisayar programında öngörülen fiş ve raporlardan vakıf merkezi ve işletmeler tarafından ihtiyaç duyulanlar kullanılır. 
Ay Sonu ve Yıl Sonu İşlemleri
Madde 27- Her ay sonunda aylık mizan, dönem sonunda da genel geçici mizan çıkarılarak envanter işlem ve kayıtları yapıldıktan sonra, genel kesin mizan, bilanço ve gelir-gider cetveli formlarına uygun şekilde düzenlenir. 
İşletmelerce düzenlenen aylık mizanlara; 
a) Mali ve iktisadi rapor, 
b) Banka mutabakat mektubunun aslı, 
c) Aylık gider cetveli, 
ç) Depo sayım cetvelleri, 
d) Borçlar cetveli, 
e) Alacaklar cetveli, 
eklenerek, en geç ayın 20 nci gününe kadar Vakıf Yönetim Kuruluna sunulur. 
12 nci ayın sonunda da maddi duran varlıklarla ilgili sayım cetvelleri mizana eklenir. 
Ambar İşlemleri
Madde 28 -
 Derhal sarf ve tüketilecek olan bilumum hammadde, erzak ve akaryakıt, uzunca müddet kullanılmaya tahammülü olmayan ve kullanılmasında değerini tamamen kaybeden eşya ve malzemeler ambar işlemlerinin konusunu teşkil eder. 
Satın alınan her nevi eşyanın ambar girişi ambar alındısı ile; ambardan yapılan her türlü emtia çıkışı ise ambar çıkış fişiyle yapılır. 
Yiyecek içecek departmanlarına verilen emtianın sarfının standart reçetelere uygun olması gerekir. 
Ambar Mevcudunun Sayımı 
Madde 29 -Ambar mevcudu her ay muhasebe müdürü veya görevlendireceği bir personel ile ambar sorumlusu tarafından sayılır. 
Sayım sonunda noksanlık zuhur ettiği takdirde ilgili görevliye aynen tazmin ettirilir. 
Fazlalık olduğu takdirde nedeni araştırılmak üzere sayım ve tesellüm fazlalıkları hesabına alınır. 
Maddi Duran Varlıklar 
Madde 30 - Maddi duran varlıklar, ambar hesaplarına alınmadan doğrudan maddi duran varlıklar hesabına ve defterine kaydedilir. 
Alınan maddi duran varlıklara bir kayıt numarası verilir. Bu numara maddi duran varlık üzerine de yazılır. 
Maddi duran varlıklar, kullanan şahıs ya da departman sorumlusu üzerine zimmetlenir. Ayrıca her bölümde bunların listesi asılı olarak bulundurulur. 
Maddi duran varlığın kayıtlarından terkini için, Vakıf Yönetim Kurulunun izni gerekir.

ALTINCI BÖLÜM 
İHALE VE AVANS İŞLEMLERİ 

Satın Almadan Önce Yapılacak İşler 
Madde 31- Her türlü satın almalar için alınacak malın cinsi, miktarı, nevi ve evsafını açık bir şekilde belirten bir ihtiyaç listesi düzenlenerek, merkezde genel müdüre, işletmelerde müdüre sunulur. 
Satın Alma Komisyonu                                                                                                                               Madde 32 - Vakıf merkezinde; genel müdüre sunulan ihtiyaç listesi üzerine, Yönetim Kurulu tarafından genel müdürün başkanlığında, mali işler müdürü ve görevlendirilecek diğer bir personelden oluşan komisyon kurulur. 
İşletmelerde satın alma komisyonu, işletme müdürünün onayı ile muhasebe müdürünün başkanlığında, satın alma görevlisi, ilgili bölüm şefi veya müdüründen oluşur. 
Satın alma komisyonu eksiksiz olarak toplanır. Komisyon kararları çoğunlukla alınır. Kararlarda çekimser kalınmaz. Muhalif kalan üye gerekçesini kararın altına yazarak imzalamak zorundadır. 
Satın alma komisyonunca alınan kararlar komisyonun başkan ve üyelerinin adları ve soyadları ile esas görevleri belirtilerek imzalanır. 
Kararlarda, isteklilerin isimleri, adresleri, teklif ettikleri bedeller, satın almanın hangi tarihte ve hangi gerekçelerle yapıldığı belirtilir. 
Komisyon kararlarının, merkezde Yönetim Kurulunca, işletmelerde müdür tarafından onaylandıktan sonra gereği yapılır. İşletmelerin ihtiyacı bulunan demirbaş nitelikli mal ve malzeme alımları Yönetim Kurulunun onayına istinaden gerçekleştirilir. 
Muayene Komisyonu
Madde 33- Muayene komisyonu vakıf merkezinde Yönetim Kurulu, işletmelerde müdür tarafından işin mahiyetine göre biri ambar görevlisi olmak üzere üç kişiden oluşturulur. 
Satın alınan her türlü emtia muayene komisyonu tarafından kontrol edilir. Evsafa uymayan mallar iade olunur. Muayene komisyonunun olumlu kararı olmaksızın ambara hiçbir mal alınmaz. 
Komisyona, satın alma komisyonunda görevli şahıslar katılamazlar. 
Komisyon kararları satın alma evrakına eklenir. 
Satın alma ve İhale Usulleri 
Madde 34-İhtiyaçların en iyi şekilde ve uygun şartlarda temini için aşağıdaki satın alma usulleri uygulanır: 
a) Pazarlık usulü, 
b) Açık teklif usulü, 
c) Fiyat ve teklif isteme usulü, 
ç) Mutemet eliyle alım usulü. 
İşin gereğine göre bu usullerden hangisinin uygulanacağı, merkezde mutemet eliyle alım usulü dışında Yönetim Kurulunca, işletmelerde ise müdür tarafından tespit edilir.
Satın alma usullerine ait parasal limitler her yıl Ocak ayı içerisinde Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. 
Düzenlenecek ihaleler sırasında gerekli görülmesi halinde şartname hazırlanabilir, ilan verilebilir, kesin teminat istenebilir. 
a) Pazarlık Usulü
Pazarlık usulü ile yapılan satın alma ve ihalelerde, teklif alınması belli bir şekle bağlı değildir. Komisyon tarafından işin niteliği ve gereğine göre bir veya daha fazla istekliden yazılı veya sözlü teklif alınmak ve bedel üzerinden anlaşmak suretiyle yapılır. 
Pazarlığın ne suretle yapıldığı ve ne gibi tekliflerde bulunulduğu ve kimin neden dolayı tercih edildiği pazarlık kararlarında gösterilir. 
b) Açık Teklif Usulü
Açık teklif usulüne göre satın alma ve ihaleler, isteklilerin komisyona tekliflerini sözlü olarak belirtmeleri suretiyle yapılır. 
Ancak; satın alma ve ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla istekliler, tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler. 
Teklif sahibi, komisyonda hazır bulunmadığı takdirde, posta ile gönderilen teklif, son ve kesin teklif olarak kabul edilir. 
İlanda belirtilen ihale saati gelince, Komisyon Başkanı, isteklilerin belgelerini ve geçici teminat verip vermemiş olduklarını inceleyerek, kimlerin ihaleye katılabileceğini bildirir. Katılamayacakların, belge ve teminatlarının geri verilmesi kararlaştırılır. Bu işlemler, istekliler önünde bir tutanakla tespit edilir. 
Tutanaktan sonra, ihaleye girmeyecekler, ihale yerinden çıkarılır. Diğer istekliler, önce şartnameyi imzaya ve daha sonra, sıra ile tekliflerini belirtmeye çağrılır. Yapılacak teklifler ihaleye ait artırma ve eksiltme kağıdına yazılır ve teklif sahipleri tarafından imzalanır. 
İlk teklifler bu suretle tespit edildikten sonra, Komisyon Başkanı posta ile yapılmış teklifler varsa okutarak, bu tekliflerin de ihaleye ait artırma ve eksiltme kağıdına yazılmasını sağlar. Bundan sonra istekliler sıra ile tekliflerde bulunmaya devam ederler. İhaleden çekilen isteklilerin, bu durumları ihaleye ait artırma ve eksiltme kağıdına yazılır ve imzaları alınır. İlgilinin imzadan kaçınması halinde durum ayrıcı belirtilir. 
İhaleden çekilenler yeniden teklifte bulunamazlar. 
Teklifler yapıldığı sırada, yapılan indirim veya artırmaların işi uzatacağı anlaşılırsa, isteklilerin, komisyon huzurunda son tekliflerini yazılı olarak bildirmeleri istenebilir. Bu durumda, daha önce ihaleden çekilmiş olanlar yazılı teklif veremezler. 
Sözlü veya yazılı son teklifler alındıktan sonra, satın alma ve ihale karara bağlanır. 
Açık teklif usulü ile yapılan satın alma ve ihalelerde, istekli çıkmadığı, isteklilerin belgeleri veya son teklifleri uygun görülmediği takdirde 35 inci maddede belirtilen usullerden biriyle yeniden ihale açılır. 
c) Fiyat ve Teklif İsteme Usulü 
Bu şekilde yapılacak ihalede, komisyon, işin niteliği, nevi ve miktarı, fiyat, evsaf ve müddetini belirterek doğrudan doğruya gazetelerde ilan edilmek suretiyle teklif isteyebileceği gibi, ilan yapılmaksızın teknik yeterlik ve güçleri bilinen en az üç firmaya yazılı davetiye çıkartılmak suretiyle de teklif isteyebilir.

ç) Mutemet Eliyle Alım Usulü
Vakıf Yönetim Kurulunca her yıl belirlenen miktara kadar demirbaş nitelikli mal ve malzeme alımları ile sair alımlar, komisyon kurulmaksızın vakıf merkezinde genel müdür, işletmelerde ise müdür tarafından görevlendirilecek mutemet eliyle yapılabilir. Satın alma belgeleri mutemedi görevlendiren ihale yetkilisi tarafından onaylanır. 
Avans İşlemleri 
Madde 35 - Vakıf merkezi ve işletmelerde, günlük mal ve malzeme alımında kullanılmak üzere her yıl Ocak ayında Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenecek miktarı aşmamak üzere belli bir meblağ merkezde genel müdür, işletmelerde ise müdür tarafından mutemede avans olarak verilir. Avans alımları en geç ay sonlarında kapatılır.

YEDİNCİ BÖLÜM 
İŞLETME FAALİYETLERİ 

İdare
Madde 36 
- İşletmelerin faaliyet, yönetim, koruma ve denetiminden, Yönetim Kurulu Başkanına, Yönetim Kuruluna ve Genel Müdüre karşı birinci derecede işletme müdürü sorumludur. 
İşletme müdürü, işletmenin genel olarak faaliyet ve gelişmesini gözden geçirmek ve gerekli tedbirleri görüşmek üzere bölüm müdür ve şeflerinin iştiraki ile toplantı düzenler. 
Toplantı sonucu alınan karar, tarih sırasıyla ve numara takip edilerek özel bir deftere yazılarak muhafaza edilir. Gerek görülürse tüm personele duyurulur. Ayrıca, Vakıf Senedi, Yönetmeliği ile bu İç Yönetmelik ve Yönetim Kurulu kararlarına aykırı olmamak üzere personelin yetki görev ve sorumluluklarını belirleyen bir İç Yönerge hazırlayabilir. 

Konaklama Hizmeti
Madde 37 - Tesislerde onbeş günden fazla konaklama yapılamaz. Ancak, zorunlu hallerde ve konaklamanın nevine göre bu süre Yönetim Kurulu Kararı ile uzatılabilir. 
Tesislerin dinlenme amacı için kullanılma zaman ve şartları Vakıf Yönetim Kurulunca tespit edilerek Adalet Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca Teşkilata duyurulur. 
Fiyatların Belirlenmesi 
Madde 38 - Tesislerde sunulan hizmetler ayrı ayrı ücrete tabidir. Bu hizmetlerin ücreti, işletme müdürünün teklifi, Genel Müdürün onayını müteakip Yönetim Kurulunda karara bağlanır. 
Dinlenme amacı güden hizmetlerde fiyat belirlenmesi; Adalet Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığının görüşü alınarak yapılır.
Tesislerden Yararlanacak Olanlar
Madde-39 Tesislerden;
a)
 Halen adli ve idari yargıda görevli veya bu görevlerden emekliye ayrılmış hâkim ve cumhuriyet savcıları; askeri hakim ve savcılar veya bu görevlerden emekliye ayrılmış olanlar; Anayasa Mahkemesi üye ve raportörleri, HSYK Üyeleri,  Sayıştay meslek mensupları ile başsavcı ve savcıları, Adalet Bakanlığı Yüksek Müşavirleri; Adli Tıp Kurumu Başkanı, başkan yardımcısı, kurul, daire ve grup başkanları; Bakanlık Birim Amirleri; Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Kontrolörleri; Adalet Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında görevli doktorlar; Özel Kalem Müdürü; KKTC vatandaşı hâkim ve savcılar; Adalet Eski Bakanları,

b) TBMM Başkanı ve Başkan Vekilleri, TBMM Genel Sekreter ve Genel Sekreter Yardımcıları, TBMM Adalet, Anayasa, Plan ve Bütçe Komisyonu Üyeleri, bu komisyonlarda görevli Yasama Uzman ve Yardımcıları; Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Daire Başkanı, Uzman ve Uzman Yardımcıları; TBMM Kanunlar ve Kararlar Başkanlığı Başkan, Başkan Yardımcısı, Uzman ve Uzman Yardımcıları; Hukuk Fakültesi Öğretim Üyeleri, Görevde bulunan il valileri, Vakıf Genel Müdürü ve Yardımcısı, Vakıf Merkezde görevli müdürler,  Vakıf Hukuk Müşaviri, Vakfa bağlı iktisadi işletme müdürleri ve yardımcıları,

c) Hakim ve Cumhuriyet Savcılığı görevinde en az on beş yıl süreyle görev yapıp da meslekten ayrılmış olanlardan Yönetim Kurulunca uygun görülenlermensup sıfatıyla,

ç) Adli ve idari yargıda görevli hâkim ve cumhuriyet savcılarının eş ve çocukları, anne ve babaları, kardeşleri; bu görevlerden emekliye ayrılanların eş ve çocukları; askeri hakim ve savcılardan emekliye ayrılmış olanların, Sayıştay meslek mensupları ile başsavcı ve savcıların eş ve çocukları mensup yakını sıfatıyla,

d) Yönetim Kurulunca uygun görülecek olanlar misafir sıfatıyla, yararlanırlar. 
Meslekten çıkarılan Hakim ve Cumhuriyet Savcıları ile meslekten çıkarma cezası yeniden inceleme ya da itiraz üzerine bir alt cezaya çevrilmiş bulunan Hakim ve Cumhuriyet Savcılarından istifaen veya emekli olmak suretiyle meslekten ayrılanlar tesislerden yararlanamazlar. 
(a) ve (b) bendinde sayılanlar mesleki kimlik kartları ile diğerleri ise vakıfça verilecek fotoğraflı özel kartları ile tesislerden yararlanabilirler. 
Tesislerden yararlanma hakkı olanların beraberlerinde bulunan konuklardan kart aranmaz. 
Mensupların (ç) bendinde sayılı yakınları dışında beraberlerinde bulunan konukları da ilave bir oda için tesisten mensup sıfatıyla yararlanabilirler. 
Mensup ve mensup yakınları hariç olmak üzere tüm kişi, kurum ve kuruluşların nişan, düğün vb. törenleri ile her türlü toplantıları için tesis salonlarından yararlanmaları Yönetim Kurulu veya görevlendireceği yetkili tarafından uygun görülmesi kaydıyla mümkündür. 

Tesislerden Yararlananlara İndirim
Madde 40 
- Tesislerden, kimlere ve hangi oranda indirim yapılacağı Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenir.
Vakıf Yönetim Kurulunun bilgisi ve izni ile işletmelerde bir görev nedeniyle kalacak olanlara indirimli ücret uygulanabileceği gibi, bunlardan ücret de alınmayabilir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM 
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER 

Madde 41- Vakıf merkezi ile işletmeler, Vakıf Yönetim Kurulunun gözetim ve denetimi altındadır. 
Yönetim Kurulu işletmenin denetimini görevlendireceği kişilere de yaptırabilir. 
Vakfı, Yönetim Kurulu Başkanı temsil eder. 
Madde 42- Vakıf merkezi ve işletmeler her türlü tehlikeye karşı sigorta ettirilir.
Madde 43 
- İşletme müdürlerine her yıl Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenecek belli bir miktara kadar temsil ve ağırlama giderleri tanınabilir. 
Madde 44- Bu İç Yönetmelikte yer almayan hususlar, Vakıf Senedi, Yönetmeliği, Talimatname ve Yönetim Kurulunca alınacak kararlara uygun olarak yürütülür. 
Madde 45- Vakıf merkezi ve işletmeler için belirlenen kadroların ihdası ve tenkisi Temsilciler Meclisinin onayı ile mümkündür. Ancak 7 nci madde hükmü saklıdır. 
Kadro aranmaksızın, ihtiyaca göre, çalışma süresi ve ödenecek ücret Yönetim Kurulunca belirlenmek suretiyle işletmelerde geçici veya mevsimlik işçi çalıştırılabilir. 
Madde 46- Bu İç Yönetmelikte geçen parasal limitler Yönetim Kurulunca Ocak ayı içerisinde karara bağlanır ve vakıf teşkilatına duyurulur. 
Madde 47- 30 Ocak 1996 tarihli Temsilciler Meclisi toplantısında kabul edilerek yürürlüğe konulan Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı ve Tesisleri İç Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır. 
Madde 48 - Bu İç Yönetmelik Temsilciler Meclisinin onayı ile yürürlüğe girer.