PERSONEL GÖREV YETKİ

ADALET TEŞİLATINI GÜÇLENDIRME VAKFI GENEL MÜDÜRLÜK VE İKTİSADİ İŞLETMELERDE ÇALIŞANLARIN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI TALIMATNAMESİ

I. BÖLÜM
AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR

1- Amaç ve Kapsam
Bu Talimatname Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı ile Tesislerinin yönetim, işletme ve denetiminin ne suretle yapılacağını, personelin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma esaslarını ve hesap islerini düzenler.
2- Dayanak
Bu Talimatname, Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Yönetim ve Çalışma Esaslarını Gösterir Yönetmeliğin 6. maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
3- Tanımlar
Bu Talimatnamede geçen;
a) Vakıf : Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfını
b) Vakıf Senedi : Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Senedini
c) Başkan : Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Yönetim Kurulu Başkanını
d) Yönetim Kurulu: Adalet Teşkilatım Güçlendirme Vakfı Yönetim Kurulunu
e) Genel Müdür: Vakıf Genel Müdürünü
f) İktisadi İşletme: Vakfa bağlı hakimevi, sosyal tesis, kreş, yediemin deposu ve Vakfın % 50’den fazla
hissesine sahip olduğu ticari şirketi,
g) Tesis İşletme Müdürü : Vakfa bağlı iktisadi işletmelerin Müdürünü ifade eder.

II. BÖLÜM
VAKIF MERKEZ TESKILATI

A- Genel Müdür
1- Görev tanımı:
Dört yıllık yüksek öğrenim görmüş, yöneticilik yapmış, tecrübeli ve temsil yeteneğini haiz kişiler arasından Yönetim Kurulu tarafından atanan Vakıf Genel Müdürü; Vakıflarla ilgili genel mevzuat ve Vakıf mevzuatı hükümleri dahilinde Vakfı yönetir.
2- Yetki ve Sorumlulukları:
a) Yönetim Kurulu tarafından atanır ve bu Kurula karşı sorumludur.
b) Vakfı, genel mevzuat, Vakıf mevzuatı ve Yönetim Kurulu kararları doğrultusunda yönetir.
c) Yönetim Kurulunun toplantılarına iştirak eder, ancak oy kullanamaz.
d) Vakfın yönetiminde; Yıllık Plan Bütçe kapsamındaki harcamalarda ve Vakfın temsilinde gerekli hususlarda mevzuatta belirtilen ve Yönetim Kurulu tarafından verilen diğer yetkileri kullanır.
3) Görevleri:
a) Vakıf amaçları doğrultusunda ve Yönetim Kurulu kararları çerçevesinde Vakfın muhasebe, yatırımlar, arşivleme ve diğer faaliyetlerini düzenlemek, denetlemek, kontrol ve koordine etmek, personelin sevk ve idaresini sağlamak, mevzuatla ilgili hizmet içi eğitim programlarını hazırlamak ve uygulamak,
b) Vakfın gelir kaynaklarını ve varlıklarını artırmak için araştırma ve incelemeler yapmak, sonuçlarını Yönetim Kurulunun bilgisine sunmak,
c) Vakıf Tesislerinin faaliyetlerini izlemek, çalışmalarını değerlendirmek, denetlemek, sonucu rapor halinde Yönetim Kuruluna sunmak,
d) Vakfın Yıllık Faaliyet Raporunu hazırlatarak Yönetim Kurulunun onayına sunmak,
e) Vakfın kuruluş amaçlarına uygun olarak Yıllık Bütçe Planlaması yaptırarak, planlanan Bütçeyi Yönetim Kurulunun ve Temsilciler Meclisinin onayına sunmak, Temsilciler Meclisi tarafından onaylanan Bütçenin uygulanmasını sağlamak, Bütçe kapsamındaki harcamaları Yönetim Kurulunun kararlarına uygun olarak yapmak, gerçeklesen Bütçe, Bilanço ve Kâr-Zarar Cetvellerini hazırlatarak Yönetim Kurulunun ve Temsilciler Meclisinin onayına sunmak,
f) Yönetim Kurulu toplantılarının gündemini hazırlamak, gündem maddelerindeki konuların; Vakıf Senedi ve Yönetmeliğine uygun olup olmadığı hususunda görüş belirtmek, sekreterlik hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak ve iç yazışmaları yapmak,
g) Vakıf ve İktisadi İşletmelerin amacı doğrultusunda işletilmesini sağlamak, her türlü gelir ve giderin takibini yapmak, verilen görevin sınırları içerisinde kalmak şartı ile idari ve mali konularda incelemelerde bulunmak, şikâyet konularını değerlendirmek ve sonuçlarını bir raporla Yönetim Kuruluna sunmak,
h) Vakıf Genel Müdürlüğünde görevli personel ile İktisadi İşletme Müdürlerinin izin işlemlerini düzenlemek,
i) Yönetim Kurulu Başkanınca ve Yönetim Kurulunca verilen diğer görevleri yapmak,
i) Genel Müdür, görev ve yetkilerinin bir kısmını sınırlarını belirleyerek ve Yönetim Kurulunun onayını alarak, genel müdür yardımcısına veya diğer birim amirlerine devredebilir. Ancak bu durum sorumluluğunu kaldırmaz.
Genel Müdür, bu görevlerin yerine getirilmesinde Yönetim Kurulu Başkanına ve Yönetim Kuruluna karsi sorumludur.
4) İmza Yetkisi
a) Genel Müdür, Vakfa bağlı tesis ve iktisadi işletmelerle yapılacak rutin yazışmaları, görevleri kapsamında hazırlayarak Yönetim Kuruluna sunacağı rapor ve belgeleri imzalamaya yetkilidir.
b) Vakıf adına diğer kurum ve kuruluşlarla yapılacak yazışmalar ve yönetim kurulu kararlarının yerine getirilmesi ile ilgili yazışmalar sekretarya görevini yürüten yönetim kurulu üyesi tarafından imzalanır.
c) Vakıf adına yapılacak ödemeler, Vakıf Senedi uyarınca yönetim kurulu başkanı veya vekili ile yönetim kurulu üyelerinden birisinin imzasıyla yapılır.
B-Genel Müdür Yardımcısı
Genel Müdür Yardımcısının görev, yetki ve sorumlulukları:
a) Genel Müdüre vekalet etmek,
b) Yarım günü asmayan ve is akışını engellemeyen mazeret izinlerini vermek,
c) Sicil amiri olduğu personelin çalışmalarını kontrol etmek ve sicil raporlarını düzenlemek,
d) Yapılan çalışmaların, Vakfa intikal eden yazı ve taleplerin sonuçlarını kontrol ederek is akışını hızlandırmak,
e) Genel Müdür veya Yönetim Kurulu tarafından verilen yetkiye istinaden, Vakıf isleri ile ilgili araştırmalar ve incelemeler yapmak,
f) Personelin hazırladığı yazıları incelemek, gerekli düzenlemeleri yapmak, onların yetişmelerine yardımcı olmak,
g) Personelin çalışmalarını, mesai saatlerine riayet durumlarını izlemek, denetlemek, bunlar arasında ahenk ve işbirliğini sağlamak,
h) Vakıf ve İktisadi İşletmelere alınacak personelin özlük dosyalarını hazırlamak,
i) Genel Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak,
Genel Müdür Yardımcısı, bu görevlerin yerine getirilmesinde Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanı ile Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.
C-Uzmanlar
1) Hukuk Müsaviri (Avukat)
Hukuk Müsavirinin görev, yetki ve sorumluluklari;
a) Vakfi ve Iktisadi Isletmeleri tüm yargisal organlarda temsil etmek,
b) Vakfin tüm birimlerinin faaliyet ve çalismalarinda hukukî konularda görüs ve önerilerde bulunmak ve bu kapsamda gerekli islemleri yapmak,
c) Vakif adina gerekli davalari ve icra takiplerini açmak, bunlari takip etmek ve sonuçlandirmak, kovusturma islemlerini yürütmek, noterde yapilacak islemleri gerçeklestirmek, gelismeler hakkinda Genel Müdüre bilgi sunmak, alinacak talimatlari uygulamak,
d) Idari ve adli merciler tarafindan Vakfa yapilacak hukukî konulardaki tebligatlarin geregini yapmak,
e) Vakfin amaçlarina hizmet edecek hukukî arastirmalar yapmak, gerektiginde rapor tanzim etmek,
f) Vakfin taraf oldugu sözlesme, sartname, vekâletname vb. hukukî düzenlemeleri hazirlamak, hazirlanmis olanlari incelemek ve görüs bildirmek,
g) Yasal mevzuati ve Resmi Gazete’yi takip etmek, Vakfi ilgilendiren konulardaki degisiklikleri belirleyerek ve gerekli islemleri yaparak ilgili birimlere ve Genel Müdürlüge bilgi vermek,
h) Uzmanlik alaniyla ilgili olarak Genel Müdür tarafindan verilecek diger görevleri yapmak.
2) Teknik Uzman (Mimar-mühendis)
Mimar-mühendisin görev, yetki ve sorumluluklari;
a) Uzmanlik alaniyla ilgili konularda Yönetim Kuruluna ve Genel Müdüre danismanlik yapmak,
b) Vakfin gayrimenkullerinin tapu, tescil ve terkin islemlerinin yapilmasini, kullanimini, kiralanmasini, yeni insaatlar yapilmasini, mevcut bina, arsa ve araziden azami ölçüde yararlanilmasini saglamak,
c) Vakfin taraf oldugu sözlesme, sartname, vekâletname vb. hukukî düzenlemelerin hazirlanmasinda teknik konularda hukuk müsavirine yardimci olmak, hazirlanmis olanlari teknik yönden incelemek, Genel Müdüre ve Yönetim Kuruluna rapor vermek,
d) Vakif tarafindan yaptirilan veya satin alinan Adliye Sarayi, lojman, sosyal tesis v.b. tasinmazlarda gerektiginde mahalline giderek incelemeler yapmak, Genel Müdüre ve Yönetim Kuruluna rapor vermek,
e) Uzmanlik alaniyla ilgili olarak Genel Müdür tarafindan verilecek diger görevleri yapmak,
3) Basin, Tanitim ve Halkla Iliskiler Uzmani
Basin, Tanitim ve Halkla Iliskiler Uzmaninin görev, yetki ve sorumluluklari;
a) Vakfin, tanitim ve halkla iliskiler vizyonunu ve hedefini belirlemek,
b) Vakfin amaç ve faaliyetlerini her türlü yazili ve görsel basin-yayin araçlari ile kamuoyuna duyurmak,
c) Vakfin tanitim maksadiyla çesitli tanitici ve animsatici materyaller (dergi, brosür, tanitim katalogu, web sitesi ve promosyon malzemeleri gibi) için gerekli bilgi ve doküman birikimini saglamak, bu materyallerin hazirlanmasi ve karara baglanmasini temin etmek ve bu materyaller ile Vakfi kamuoyuna tanitmak,
d) Vakfin web sitesini gelistirmek ve güncellestirmek, site üzerinden gelen elektronik postalari cevaplandirmak,
e) Vakifla ilgili tören, kutlama, karsilama, ugurlama ve agirlama konularinda gerekli görevleri yerine getirmek, fotograf ve görüntü çekimini saglamak ve arsivlemek,
f) Vakfin bagis gelirlerinin arttirilmasina yönelik strateji belirlemede katkida bulunmak, plan ve program hazirlamak,
g) Uzmanlik alaniyla ilgili olarak Genel Müdür tarafindan verilecek diger görevleri yapmak.
4) Diger uzmanlar
Mali ve diger konularda yararlanilmak üzere Yönetim Kurulu tarafindan görev ve yetkileri belirlenerek baskaca uzmanlar atanabilir.
D- Mali Isler Müdürü (Muhasebe Müdürü)
1) Mali Isler Müdürünün görev, yetki ve sorumluluklari:
a) Vakfin bütün mali islerini yürütmek, tahmini ve kesin bütçelerini hazirlamak,
b) Mali durum hakkinda istenildiginde rapor düzenlemek,
c) Vakfin ve Isletmelerin aylik mizanlarinin takibini yapmak ve hesap özetini hazirlamak,
d) Onaylanmis yillik bütçeye, Vakif mevzuatina ve tekdüzen hesap planina uygun olarak Vakif hesaplarinin tutulmasini saglamak,
e) Bütçenin bölüm ve maddelerinde yapilmasi gereken degisiklik ve düzenlemeleri teklif etmek, izlemek ve karar sonucunu uygulamak,
f) Vakifta tutulan ticari defterlerin noter tasdiki islemlerini yaptirmak,
g) Yönetim Kurulu karari ve Genel Müdürün onayi bulunan harcama belgelerini muhasebelestirmek, harcama belgelerinin karara baglanmasi hususunda geregini yapmak,
h) Vakfin sahibi oldugu kiymetli evrakin (degerli makbuz, açik bagis makbuzu, para senet, bono, tahvil vb.) ve hesaplarin korunmasini saglamak,
i) Vakfa ait tasinir ve tasinmaz mallarin kaydini tutmak, gelirlerini kontrol etmek ve islemlerini yürütmek,
i) Genel Müdür veya Genel Müdür Yardimcisi tarafindan verilen diger görevleri yapmak.
Mali Isler Müdürü bu görevlerin yerine getirilmesinde Genel Müdür yardimcisina, Genel Müdüre ve Yönetim Kuruluna karsi sorumludur.
2) Mali Isler Müdürüne bagli bürolar, görev ve yetkileri
a) Muhasebe bürosu: Vakfin muhasebe islemlerinin mevzuat hükümleri dogrultusunda yürütülmesini saglar.
b) Tahsilat bürosu: Bagis, yardim v.b. her türlü gelirin takibini ve kaydini yapar.
c) Ambar ve ayniyat bürosu: Maddi duran varliklar ile her türlü emtianin kayit ve muhafaza islemlerini yapar.
d) Satinalma bürosu: Mevzuata uygun olarak satinalma ile ilgili evrakin tanzimini saglar, alima karar verilen emtianin alimini gerçeklestirir.
E- Personel ve Idari Isler Müdürü
1) Personel ve Idari Isler Müdürünün görev, yetki ve sorumluluklari:
a) Genel Müdürlügün yazismalari ile ilgili evrak, arsiv ve dosyalama islerini yürütmek, gelen giden evrakin kaydinin tutulmasini saglamak ve ilgilisine teslimi hususunda gerekli islemi yapmak,
b) Vakif ve Iktisadi Isletmelerde görevli personelin özlük isleri ile ilgili islemleri yürütmek, özlük dosyalarini tutmak ve muhafaza etmek,
c) Vakfin personeliyle ilgili egitim, ögretim, sinav konularindaki çalismalara ait isleri yürütmek,
d) Ise alinan ve isten çikarilan personelin ise giris ve çikis bildirgelerinin zamaninda ilgili kurumlara verilmesini saglamak,
e) Vakfin araçlari ile fotokopi, faks ve bilgisayarlarin bakim ve onarimlarinin yapilmasini saglamak,
f) Personelin, es ve çocuklarinin tedavisi ve gerektiginde hastaneye sevki için gerekli islemleri yapmak,
g) Vakif Genel Müdürlügünde ve Iktisadi Isletmelerde görevli personelin kadro cetvelini tutmak,
h) Temsilciler Meclisi yillik olagan ve olaganüstü toplantilari ile ilgili islemleri yürütmek,
i) Kendisine bagli personelin sevk ve idaresini, Vakifça kullanilan binanin temizligini ve sair ihtiyaçlarinin giderilmesini saglamak,
i) Genel Müdür ve Genel Müdür Yardimcisi tarafindan verilen diger görevleri yapmak.
Personel ve Idari Isler Müdürü, bu görevlerin yerine getirilmesinde Genel Müdür Yardimcisina, Genel Müdüre ve Yönetim Kuruluna karsi sorumludur.
2) Personel ve Idari Isler Müdürüne bagli Bürolar, görev, yetki ve sorumluluklari:
a) Personel Bürosu; Vakif ve Iktisadi Isletmelerde görevli personelin özlük islemlerini takip eder ve yürütür.
b)Yazi Isleri Bürosu; her türlü yazismalari yapar.
c) Gelen Giden Evrak Kayit ve Dosya Bürosu; Vakfa gelen ve giden her türlü evrakin kaydini tutar ve muhafaza eder.
d) Idari Isler Bürosu; Vakif Genel Müdürlügünün güvenlik, temizlik ve ulasim gibi hizmetlerinin yürütülmesini saglar.
Soförlerin görev ve sorumluluklari:
1) Kendisine teslim edilen araci; ilgili mevzuata, trafik kurallarina ve teknik tarifnamesine uygun sekilde kullanmak,
2) Kendisine teslim edilen araci, her zaman göreve hazir bir vaziyette, temiz ve bakimli bulundurmak,
3) Aracin bakim ve onarimlarini zamaninda yaptirmak,
4) Aracin fenni muayenesini, sigorta islemlerini, motorlu araç vergilerinin yatirilmasi ve diger yasal islemleri takip etmek.
Hizmetlilerin görev ve sorumluluklari:
1) Vakif binasinda sorumluluguna verilen bölümün bakim ve temizligini yapmak, daima temiz bulundurmak,
2) Dis posta ve kurye hizmetlerinde verilen görevleri yapmak,
3) Verilen diger görevleri yerine getirmek.
Diger personelin görev ve sorumluluklari:
Idari isler bürosunda çalisan diger görevliler Genel Müdür tarafindan verilen ve yazili olarak kendilerine teblig edilen görevleri yapar.
F- Insaat ve Emlak Müdürü
Insaat ve Emlak Müdürünün görev, yetki ve sorumluluklari:
a) Vakfa ait tasinmaz mallarin kiralama ve devir islemlerini yürütmek, kira sözlesmeleri ile sartnamelerini hazirlamak, kiralarin düzenli bir sekilde ve zamaninda tahsilini saglayici tedbirleri almak, kira artislarinda, artis tebligatini hazirlamak ve sonucunu takip etmek,
b) Vakfa bagislanan veya satin alinacak tasinir ve tasinmaz mallarin temellük ve tescili ile ilgili is ve islemlerini yapmak,
c) Vakfa ait tasinir ve tasinmaz mallarin bakim, onarim ve denetimlerinin hazirlanacak plan ve program esaslari dahilinde yapilmasini ve islemlerin yürütülmesini izlemek,
d) Emlak vergisi beyannamelerinin süresi içinde verilmesini, her çesit vergi, harç ve harcamalara istirak paylarinin ödenmesi islemlerinin yürütülmesini ve ödenen miktarlarin Vakif Mali Isler Müdürüne bildirilmesini saglamak,
e) Vakif emlakinin, kütük defterine islenmesini, kütük defteri, tapu senedi dosyalari, kira mukavelesi vb. yazisma evrakinin düzenli bir sekilde korunmasini saglamak ve envanter çalismalarini yürütmek,
f) Vakifça yaptirilacak insaatlarin ve mevcut binalarindaki tadilat ve onarim islerinin projeleriyle ilgili sartname ve sözlesmeleri hazirlamak, proje ve kesiflerin düzenlenmesi islerini organize etmek ve uygulamaya hazir hale getirmek,
g) Çizdirilen projeleri, mahal listeleri ve detaylarini incelemek, uygulama projelerinin mahal listeleri ile detaylarinin hazirlanmasini, bir bütün olarak incelenmesini temin etmek, varsa eksikliklerinin giderilmesini saglamak,
h) Ihale dosyalari ile is programlarinin hazirlanmasini ve gereginin yapilmasini saglamak,
i) Vakif adina yaptirilan binalarin teslim alinmadan önce kontrollerinin yapilmasi için gerekli kabul heyetlerini olusturmak, kabul heyetlerinin tespit ettigi eksikliklerin giderilmesini temin etmek,
i) Vakifça yapilacak ve yaptirilacak insaat, tadilat, onarim, elektrik, asansör, telefon, sihhi tesisat vb. projelerinin çizimlerinin yapilmasini, gerektiginde detay ve resimlerinin çizilmesini saglamak,
k) Yaptirilan islerin hakedis raporlarinin teknik açidan incelemesini yaparak, ödenip ödenemeyecegi hususunda görüs bildirmek,
l) Vakfa ait tasinir ve tasinmaz mallarin sigorta islemlerini yapmak,
m) Hukuki ve teknik konularda Vakif uzmanlarinin görüsüne basvurmak ve islemlerin verilen görüs dogrultusunda yapilmasini saglamak,
n)Genel Müdür ve Genel Müdür Yardimcisi tarafindan verilen diger görevleri yapmak,
Insaat Emlak Müdürü bu görevlerin yerine getirilmesinde, Genel Müdür Yardimcisi, Genel Müdür ve Yönetim Kuruluna karsi sorumludur.
G-Yeni Servis Kurulmasi
Genel Müdürlük bünyesinde yer alan müdürlükler, ihtiyaç duyduklari servisleri Genel Müdürün izniyle kurar sevk ve idarelerini kendilerine bagli olarak yürütürler.

III. BÖLÜM
IKTISADI ISLETMELER

A) Sosyal Tesisler
1) Tesis Isletme Müdürleri
Tesis Isletme Müdürlerinin görev, yetki ve sorumluluklari:
a) Tesisin; mevzuat hükümleri, Vakif Yönetim Kurulu Baskan ve Yönetim Kurulu ile Genel Müdürün emirleri dogrultusunda en iyi sekilde yönetimini, denetimini, korunmasini ve diger hizmetlerin sevk ve idaresini saglamak,
b) Muhasebe kayitlarinin noksansiz ve düzenli olarak tutulmasini ve her türlü gelir ve giderin takibini yapmak,
c) Tesisin ihtiyaci olan yiyecek-içecek maddeleriyle sair malzemelerin satin alinmasi için gerekli islemlerin yapilmasini temin etmek,
d) Tesise ait her türlü maddi duran varlik, isletme teçhizati ile sair tasit, araç ve gerecin bakim, onarim, muhafaza, temizlik ve çalistirilmasini ve bunlarin personelin zimmetinde muhafaza edilmesini gerçeklestirmek,
e) Isletme ile ilgili yazismalari yapmak, mevzuat çerçevesinde gerekli is ve hizmetlerin düzenli yapilmasi ve aksatilmadan yerine getirilmesi için gerekli tedbirleri almak,
f) Isletmenin konaklama, temizlik, yemek ve diger hizmetlerini düzenli ve ekonomik sekilde yürütmek,
g) Isletmenin iç ve dis güvenligi ile ilgili gerekli tedbirleri almak,
h) Isletmenin çalisma düzeni ve mali durumu hakkinda her ay sonunda düzenleyecegi raporu Vakif Genel Müdürüne sunmak,
i) Tesise bagli olarak faaliyet gösteren diger iktisadi isletme niteligindeki is kollarinin verimli ve düzenli bir sekilde isletilmesi için gerekli tedbirleri almak ve koordinasyonu saglamak,
i) Baskan, Yönetim Kurulu, Genel Müdür veya Genel Müdür Yardimcisi tarafindan verilecek diger görevleri yapmak.
Tesis Isletme Müdürü, bu görevlerin yerine getirilmesinde Genel Müdür Yardimcisina, Genel Müdüre ve Yönetim Kurulu Baskani ile Yönetim Kuruluna karsi sorumludur.
2) Tesis Isletme Müdür Yardimcisi
Tesis Isletme Müdür Yardimcisinin görev, yetki ve sorumluluklari:
a) Tesiste çalisan personel arasinda, islerin uygun sekilde daglimi konusunda amirine teklifte bulunmak, personelin düzenli bir sekilde çalismasini, mesaiye uyumlarini, çalismalarinda isbirligi yapmalarini ve birbirlerine yardimci olmalarini saglamak,
b) Personel iliskilerinde karsilikli saygi, anlayis, ciddiyet ve görevin gerektirdigi isbirliginin esas alinmasini, keyfi tutum ve davranislardan sakinilmasini saglamak,
c) Tesis Isletme Müdürüne, isletmede bulunmadigi hallerde verilen yazili yetkiyle sinirli kalmak kaydiyla vekalet etmek, tesis müdürünün izinli, raporlu veya geçici görevli oldugu dönemlerde tesis müdürüne ait yetkileri kullanmak,
d) Tesisin dis yazismalarini kontrol ettikten sonra parafe etmek, Tesis Isletme Müdürünün verdigi yetki sinirlari içerisinde iç yazismalari imzalamak,
e) Sicil amiri oldugu personelin sicilini tanzim etmek,
f) Tesis Müdürünce verilen diger görevleri yapmak,
g) Tesis Isletme Müdürü tarafindan görevlendirilmesi halinde Gece Müdürü sifatiyla tesisi yönetmek.
Tesis Isletme Müdür Yardimcisi, bu görevlerin yerine getirilmesinde Tesis Isletme Müdürüne karsi sorumludur.
3) Tesis isletme müdürlügüne bagli birimler, görev, yetki ve sorumluluklari:
Muhasebe Servisi
Muhasebe servisinde görev ve yetkileri belirtilmis olan asagidaki personel görev yapar.
Muhasebe Müdürü; Muhasebe Servisinin amiri olup Tesis Isletme Müdürüne bagli olarak görev yapar, muhasebe islemleri ile ilgili olarak Isletme Müdürü ile birlikte Genel Müdür ve Vakif Yönetim Kuruluna karsi sorumludur. Isletmenin hesap islerini usul ve mevzuata uygun olarak yürütülmesinden, isletme müdürü ile müstereken imzaladigi ödemelerden, maddi duran varliklar, stoklar, departmanlar ve sair hesaplarin yevmiye ve defteri kebir ile mutabakatinin temininden, vezne islemlerinin mevzuat çerçevesinde gerçeklestirilmesinden, kasa mevcudunun günü gününe veznedar ile birlikte sayilmasindan, stoklar, maddi duran varliklar ve sair hesaplarin her zaman için kontrolünden, ay sonlarinda mevcutlarin sayimindan bizzat mesuldür. Ayrica isletme Müdürü tarafindan verilecek diger görevleri yapar.
Muhasebe Sefi; Muhasebe Müdürünün talimatlari dogrultusunda muhasebe defter ve kayitlarinin tutulmasini ve düzenli bir sekilde muhafaza edilmesini saglar. Muhasebe Müdürünün olmadigi zamanlarda ona ait görevleri de ifa eder.
Cost-Control; Muhasebe Müdürünün gösterecegi usul ve esaslar dogrultusunda tesiste hizmete sunulan yiyecek ve içeceklerin maliyet hesaplarini yapar.
Kasiyerler; Muhasebe Müdürüne bagli olarak çalisirlar. Günlük hesaplarin tahsil edilmesinden ve oda hesabina geçmesi gereken adisyonlarin resepsiyona verilmesinden sorumludurlar.
Ambar Sefi; Isletmenin faaliyetini sürdürmesi için ihtiyaç duyuldugu bildirilen maddi duran varlik ve sarf malzemelerinin ambardan verilmesini saglamaktan, ambarda bulunmamasi halinde satin alinmasi için Tesis Müdürlügüne basvurmaktan, isletmeye alinan tüm malzemelerin teslim alinmasindan, giris çikis defter kayitlarinin yapilmasindan, muhafazasindan ve muhasebe müdürünün direktifleri dogrultusunda departmanlara dagilmasindan ve her ay sonunda muhasebe kayitlari ile mutabakat saglanmasindan sorumludur.
Satin alma Mutemedi; mutemet eliyle yapilacak alimlarda isletmeye alinacak her türlü malzemenin ucuz, kaliteli ve evsafa uygun olarak zamaninda tedarik edilmesi islemlerini yürütür. Satinalma Komisyonu tarafindan yapilacak alimlarda piyasa arastirmasi yapar ve teklif dagitir.
Kasa Sorumlusu; isletmedeki günlük tahsilatin kasaya alinmasindan, Isletme Müdürü ile Muhasebe Müdürünün müsterek talimati ile ödeme yapilmasindan, kasa defterinin günü gününe düzenli bir sekilde tutulmasindan, kasa fazlasinin bankaya yatirilmasindan, kasada çikacak fazla ve noksanliklardan sorumludur.
Muhasebe Servisinde görevli anilan personel, yukarida belirtilen islemlerin yerine getirilmesinde Muhasebe Sefine, Muhasebe Müdürüne ve Tesis Isletme Müdürüne karsi sorumludurlar.
Personel Servisi
Personel servisinde görev ve yetkileri belirtilmis olan asagidaki personel görev yapar.
Personel Sefi; Tesiste çalisan tüm personelin özlük islemlerinin yürütülmesinden sorumludur. Tesiste görevli her personel için ayri bir özlük dosyasi tutularak, personelin is akdinin bir örnegi, ise baslama yazisi, sigorta ile ilgili bildirgeler, izin, rapor ve fazla mesai bilgileri, disiplin islemleri ile ilgili belgelerin bu dosyada muhafaza edilmesini saglar. Ay sonlarinda Puantör Sefliginden aldigi bilgilerle birlestirerek ücret tahakkukuna esas olacak bilgileri Muhasebe Müdürlügüne sunar, dogrudan Isletme Müdürüne bagli olarak çalisir.
Puantör Sefi; personelin giris ve çikislarini izlemekten, günlük giris-çikis raporlarini ve aylik puantaj çizelgesini hazirlamaktan sorumludur.
Hizmetler Servisi
Hizmetler servisinde görev ve yetkileri belirtilmis olan asagidaki personel görev yapar.
Tesisteki konaklama, yemek, temizlik, güvenlik, restoran, toplanti ve organizasyon gibi hizmetlerin verilmesini saglayan servistir. Dogrudan Isletme Müdürüne bagli olarak görev yapar, asagidaki birimlerden olusur. Ilgili birimlerde islerin düzenli sekilde yürütülmesinden bizzat birim sefleri sorumludur.
Ön Büro (Resepsiyon); Resepsiyon sefinin sorumlulugunda, resepsiyon görevlileri ve bellboylarin görev yaptigi birimdir. Resepsiyon-müsteri iliskilerinin iyi bir sekilde olmasini saglamak, rezervasyonlarin aksatilmadan yapilmasini temin etmek, kasiyerlerden gelen hasilati teslim alarak muhasebeye tevdi etmek ve resepsiyonda yapilmasi gereken sair isleri yerine getirmekle yükümlüdür.
Halka Iliskiler Sefligi; Isletmede verilebilecek dügün, nisan, ziyafet, konferans vb. organizasyon hizmetlerini tanitir, bu konudaki talepleri degerlendirerek hizmetin verilmesini saglar.
Restoran Sefligi; Restorana gelen müsterilerin karsilanmasi, restoranin genel temizligi, verilen siparislerin zamaninda karsilanmasi, siparis fisleri ve adisyonlarin düzenlenmesi ile yükümlüdür. Restoran Sefinin (Maitre d’hotel) sorumlulugunda sefler, kaptanlar, garsonlar ve komiler görev yapar.
Mutfak Sefligi; Isletmede hizmete sunulan tüm yemeklerin saglikli, lezzetli ve temiz bir sekilde zamaninda çikmasindan, çalisma programi ve yemek listelerinin hazirlanmasindan, mutfaga giren ve çikan malzemelerin kullanilmasindan, cost-control görevlisine gerekli bilgiyi vermekten ve mutfagin temiz tutulmasindan sorumludur. Asçibasinin sorumlulugunda asçilar, pastacilar, asçi yardimcilari ve tabakçilar görev yapar.
Katlar Sefligi; Tesisin tüm birimlerinin temizligi ile konaklama hizmetlerinden yararlanan müsterilerden ayrilanlarin resepsiyona bildirilmesinden, esyalarin kontrolünden ve günlük oda kat raporunun tanziminden, bos odalarin her an hizmete sunulmasi için gerekli hazirligin yapilmasindan sorumludur. Katlar Sefinin (House Keper) sorumlulugunda kat görevlileri ile housemanlar görev yapar.
Çamasirhane Sefligi; Tesisin nevresim, masa örtüsü, perde v.b. çamasirlarinin yikanmasindan ve müsterilere kuru temizleme hizmeti verilmesinden sorumludur. Çamasirhane Sefinin sorumlulugunda çamasirhane elemanlarindan olusur.
Bahçe Sefligi; Tesisin bahçe ve çevre düzenlenmesinden, yesil alanlarin korunmasindan ve temizliginden sorumludur. Bahçe sefi ve bahçevanlardan olusur.
Teknik Servis Sefligi; Servise ait tüm alet, edevat ve cihazlarin çalisir vaziyette tutulmasindan ve muhafazasindan, tesise ait küçük onarimlarin yapilmasindan sorumludur. Teknik Servis Sefinin sorumlulugunda teknisyen ve teknikerler görev yapar.
Güvenlik Sefi; Maiyetindeki güvenlik görevlileri ile birlikte tesisin iç ve dis güvenliginden sorumludur.
Vakif ve Tesislerde görevlendirilen bölüm sefleri ve yardimcilari:
a) Emirlerindeki personelin sevk ve idaresinden, görevlerini dikkat ve itina ile yerine getirmelerinden,
b) Hizmeti isler halde tutmak için gereken tedbirlerin alinmasindan ve mahiyetlerinde çalisan personelin yetismesi ve izlenmesinden,
c) Islerin zamaninda ve eksiksiz yürütülmesinin koordinasyonundan,
d) Bölümlerinde bulunan demirbas esya ve malzemelerin korunmasindan,
Sorumludurlar.
Yeni Servis Kurulmasi
Hizmetin yerine getirilmesinde yeni kurulacak bir servise ihtiyaç duyulmasi halinde, isletme müdürü tarafindan gerekçesi ve görevleri belirlenerek hazirlanan servis kurulma istemi Vakif Genel Müdürünün onayina sunulur ve onaya müteakip hizmet birimi olusturularak yazili olarak teblig edilecek görev ve yetkiler dogrultusunda hizmet vermesi saglanir.
B) Diger Iktisadi Isletmeler
1- Sigorta ve Aracilik Hizmetleri Isletmesi
Vakif ve sigorta mevzuatina uygun sekilde her türlü sigortacilik hizmetlerine aracilik yapmak üzere faaliyet gösterir. Hesap ve islemleri bu Talimatnamede gösterilen Iktisadi Isletmelerle ilgili düzenlemelere ve mali mevzuata uygun olarak yürütülür. Isletmede bir sorumlu ve yeteri kadar görevli istihdam edilir.
2- Kres ve Gündüz Bakimevi Isletmesi
Vakfin amaçlari dogrultusunda hizmet vermek üzere kurulan Kres ve Gündüz Bakimevi Isletmesi, Milli Egitim Bakanliginin konuyla ilgili mevzuati ve Vakif mevzuati çerçevesinde faaliyet gösterir. Hesap ve islemleri bu Talimatnamede gösterilen Iktisadi Isletmelerle ilgili düzenlemelere ve mali mevzuata uygun olarak yürütülür. Isletmede bir müdür, yeteri kadar ögretmen ve yardimci personel görev yapar.
3- Hizmet Isletmesi (Ticari Sirket)
Hizmet sektöründe, yediemin ve mahcuz mal deposu isletmeciligi, kesif araçlari isletmeciligi gibi faaliyetlerde bulunur.
a) Yediemin ve Mahcuz Mal Deposu Isletmesi
Icra dairelerince haciz edilen mahcuz mallarin muhafaza edilecegi depo ve garajlarda yeteri kadar personel istihdam edilir.
Depoya,
aa) Kiymeti süratle düsen,
bb) Yanici, parlayici, patlayici olan,
cc) Muhafazasi özel bakim ve tesise lüzum gösteren,
dd) Bir arada bulunduklari esya için tehlike arz eden veya yas deri gibi fena koku yayan,
Mallar alinmaz. Depoya alinmayacak mallar hakkinda Icra ve Iflas Kanununun 113/2. maddesi uyarinca icra memurlugunca islem yapilir.
Icra dairesi tarafindan gönderilen mahcuz mal, düzenlenen giris makbuzu mukabilinde depo veya garaja alinir ve “Depo ve Garaj Emanet Defteri” ne kaydedilir.
Mahcuz mal, muhafaza bitiminde ilgili icra dairesinin yazisinda belirtilen sahsa, kimligini ispata yarayan belge mukabilinde ve çikis makbuzu düzenlenerek teslim edilir.
Her icra dairesine ait mallar ayri bir bölüme konulur ve en iyi sekilde muhafaza edilmesi için gerekli tedbirler alinir.
Yediemin depo ve garajlari için,
aa) Depo ve Garaj Emanet Defteri,
bb) Muhabere Defteri,
cc) Zimmet Defteri,
Tutulmasi zorunludur.
Depo ve Garaj Emanet Defteri, depo ve garajda muhafaza edilmek üzere icra memurluklarinca teslim edilen mahcuz mallarin kaydinin yapildigi defterdir.
Bu defter, sira numarasi, icra ve iflas dairesi esas numarasi, alacakli ve borçlunun adi, soyadi ve ikametgah adresi, giris ve çikista mali teslim eden ve teslim alan görevlinin adi, soyadi ve imzasi, malin cinsi, miktari, adedi, teslim tarihindeki evsafi, tasitlarda ekspertiz raporu, modeli, marka, tipi, icra memurlugunca taktir edilen degeri, malin depoya giris ve çikis tarihi, kalma süresi, alinan ücret ve düsünceler sütunlarini ihtiva eder.
Muhabere defteri, depo ve garaj faaliyetleri için yazilan yada bu isle ilgili olarak gelen her türlü evrak ve yazilarin kaydina mahsustur.
Bu defter, sira numarasi, evrakin tarih ve numarasi, gönderilen veya gönderen daire, gelis veya sevk tarihi, evrakin özeti ve düsünceler sütunlarini ihtiva eder.
Zimmet defteri, depo ve garajin isletildigi isletmeden muhtelif mercilere gönderilen evrakin kaydina mahsustur.
Bu defter, sira ve evrak numarasi, gönderildigi yer, alindigi tarih, alanin adi ve soyadi ile imza yeri sütunlarini ihtiva eder.
Defterler kullanilmadan önce her sayfasina numara verilir ve mühürlenir. Defterin son sayfasina kaç sayfadan ibaret oldugu belirtilerek isletme müdürü tarafindan onaylanir.
Defterlerin bütün sütunlari eksiksiz bir sekilde doldurulur. Defterlerde, silinti ve kazinti yapilmaz. Yapilan yanlisliklarin üzeri okunabilecek sekilde çizildikten sonra yanina dogrusu yazilir ve imzalanir.
Mahcuz esyanin depo ve garaja alindigina dair makbuzlar, geri verildigine dair makbuzlar, giden ve gelen evrak, tarih ve sira numaralarina göre ayri ayri klasörlerde yapilacak denetimlere hazir vaziyette muhafaza edilir.
Giris Makbuzu, mahcuz mal depo ve garaja alinirken iki nüsha olarak düzenlenir. Asli mali teslim eden görevliye icra dosyasina konulmak üzere verilir. Diger nüsha dipkoçan olarak birakilir. Makbuz, sira numarasini, mali teslim eden icra memurlugunun adi ve dosya numarasini, alacakli ve borçlunun adi ve soyadini, malin cins, miktar ve adedini, mali teslim eden ve alanin adi ve soyadi ile imzasini, ihtiva eder.
Çikis Makbuzu, mahcuz malin muhafazasi sona erip geri verilirken iki nüsha olarak düzenlenir. Asli mali teslim eden görevliye icra dosyasina konulmak üzere verilir. Diger nüsha dipkoçan olarak birakilir.
Mahcuz mali depo veya garaja tevdi edecek icra dairesince, malin cins, tür, marka, model, numara ve ölçü gibi, benzerlerinden ayirmaya yeterli bütün nitelikleri ile icra dairesindeki dosya numarasini, alacakli ve borçlunun ad ve soyadini kapsayan bir etiket yapistirilir.
Ilgili icra dairesince, mahcuz mal görülecek sekilde baglanip numaralandirildiktan sonra, mum üzerine o icra dairesinin mührü basilmak suretiyle mühürlenir. Herhangi bir sebeple mührün bozulmasi halinde, bu durum tutanakla tevsik edildikten sonra mühürleme islemi tekrar ettirilir. Mührü bulunmayan esya kabul edilmez.
Depo ve garajlarda muhafaza edilecek mahcuz mallarin bu yerlere getirilmesi, teslimi, yerlestirilmesi ve geri alinmasi isleri ilgili icra dairesince yerine getirilir. Bu islere ait masraflar, icra dairesince alacaklidan pesin alinan avanstan karsilanir.
Muhafaza ücretinin hesabi, miktari ve azami haddi konusunda, Adalet Bakanliginca her yil yayimlanan ücret tarifesi uygulanir. Yeni tarife yürürlüge girinceye kadar eski tarife uygulanir.
Muhafaza ücreti, bildirilen tarifeye göre ilgili icra dairesince, malin muhafaza islemi sona erdiginde hesap edilip, pesin alinan avanstan ödenmek üzere, en geç 15 gün içinde banka hesabina yatirilir. Paranin bankaya yatirildigina dair dekont isletmeye intikal ettigi anda ilgili icra müdürlügü adina fatura düzenlenir.
Bu talimatnamede hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hükümleri uygulanir.
b)Kesif Araçlari Isletmesi
Adliyelerde, kesif ve haciz islemlerinde hizmet sunmak üzere kurulmustur. Bu amaci gerçeklestirmek için yeteri kadar donanimli araç ile gerekli personel istihdam edilir. Her adliye çevresi için görevlendirilen bir bassoför, diger soförlerin sevk ve idaresi ile koordinasyonunu saglar ve isletme sorumlusuna bagli olarak çalisir.
Kesif araçlarinda kullanilmak üzere seri numaralari belirlenen yeteri kadar bos fatura koçani zimmet karsiliginda bassoföre teslim edilir. Bassoför de yine seri numaralari belirlenen bos fatura koçanindan birer cildini her aracin soförüne zimmet karsiliginda numaralari kontrol ederek ve sayarak teslim eder. Fatura koçani kullanildiginda zimmetle kontrol edilip sayilarak bassoförde toplanir ve muhasebeye iade edilir. Bos fatura koçanlarinin cilt halinde veya yaprak olarak zayii halinde, gerekli idari islemler yapilmakla birlikte, mali mevzuata uygun olarak hareket edilir.
Faturalar dört nüsha olarak düzenlenir. Birinci nüshasi is sahibine verilir, ikinci nüshasi icra dosyasina konulmak üzere icra memuruna teslim edilir, üçüncü nüshasi da tahsil edilen ücretin bankaya yatirildigina dair dekontla birlikte muhasebeye verilmek üzere bassoföre teslim edilir. Bir nüshasi ise dip koçanda saklanir. Soförler yapilan tahsilatlari günü gününe veya zorunluluk halinde en geç ertesi günü bankaya yatirmak zorundadirlar. Bassoför, soförlerin bu zorunluluga uyup uymadiklarini kontrol eder.
Her ayin sonunda fatura toplamlari ile banka dekontlari toplami karsilastirilarak mutabakat saglanir.
Kesif araçlari hiçbir sekilde özel islerde kullanilamaz. Hizmetin verilmedigi zamanlarda araçlar adliye otoparkinda veya idarece belirlenecek güvenli bir otoparkta bulundurulur.

IV. BÖLÜM
MÜSTEREK HÜKÜMLER

1- Iktisadi Isletmelerde her türlü ödemeler Isletme Müdürü ve Muhasebe Müdürünce müstereken imzalanacak çek veya ödeme emrine istinaden yapilir. Interaktif bankacilik hizmetlerinin kullanilmasi suretiyle hiçbir sekilde ödeme yapilamaz.
Iktisadi Isletmelerde, her yil ocak ayinda Yönetim Kurulu karari ile belirlenecek miktarlarin üzerindeki ödemeler ile satin almalar için Yönetim Kurulunun izni gerekir.
2- Iktisadi Isletmelerde günlük mal ve malzeme aliminda kullanilmak üzere her yil Ocak ayinda Yönetim Kurulu karari ile belirlenecek miktari asmamak üzere belli bir meblag, Isletme Müdürü ve Muhasebe Müdürünün alacagi kararla mutemede avans olarak verilebilir. Avans alimlari en geç ay sonlarinda kapatilir.
3- Vakif Genel Müdürlügü kasasinda günlük en fazla brüt asgari ücret tutarinin iki katini geçmemek üzere para bulundurulabilir. Iktisadi Isletmeler veznesinde satinalma mutemetlerine verilen para miktarinin iki katindan fazla para bulundurulmaz. Kasa fazlasi günü gününe bankaya yatirilir.
4- Vakif ve Iktisadi Isletmelerde görev yapacak personel Yönetim Kurulu karari ile ise alinir ve Yönetim Kurulu karari ile is akdi feshedilebilir. Yönetim Kurulu karari olmaksizin personelin özlük haklarinda degisiklige yol açacak sekilde görevlendirme ve uygulama yapilamaz.
5- Vakif Genel Müdürü ve Iktisadi Isletme Müdürlerinin aylik ücretleri disindaki özlük haklari (harcirah, izin ücreti gibi) ile ilgili her türlü ödemeler Vakif Yönetim Kurulunun izni ile yapilir.
6- Vakif ve Iktisadi Isletmelerde görevli personele, maasinin tamami ve belli bir bölümü için sebebi ne olursa olsun avans adi altinda borç para verilmez.
7- Vakif ve Iktisadi Isletmelerde görevli tüm personelin yillik izin haklarini kullanmalari esastir. Yil içerisinde kullanilamayan izinler bir sonraki yilda kullanilabilir. Zorunlu nedenlerle iznin kullanilamamasi halinde, ilgililerin en fazla iki yillik izin haklari için Yönetim Kurulunun onayi dahilinde ücret ödenebilir.
8- Vakif ve Iktisadi Isletmelerde görevli Genel Müdür ve Isletme Müdürleri disindaki personele Is Kanunu, Toplu Is Sözlesmesi ve Vakif Iç Yönetmeligi hükümleri dahilinde fazla mesai yaptirilabilir. Fazla mesai yapacak personel hizmetin gereklerine göre belirlenir. Kisisel sebeplerle fazla mesai yaptirilamaz. Bir personel için yillik fazla mesai 270 saati geçemez.
Iktisadi isletmelerde personele ödenen fazla mesai ücretleri, miktarlari ve saatleri belirtilerek her ay liste halinde Genel Müdürlüge bildirilir.
Iktisadi isletmelerde görevli mevsimlik isçiler, Yönetim Kurulunun izni olmadikça Toplu Is Sözlesmesinde belirtilen süreden fazla çalistirilamaz.
9- Vakif ve Iktisadi Isletmelerde görevli personele, Yönetim Kurulunun izni olmadan aylik ücret, ikramiye ve fazla mesai disinda prim, ödül v.b. gibi herhangi bir ad altinda ödeme yapilamaz.
10- Vakif ve Iktisadi Isletmelerde görevli personelin, Genel Müdürlügün onayi ile il disina geçici görevle gönderilmesi halinde ilgililere Harcirah Kanunu hükümlerine göre yolluk ödenir.
11- Iktisadi Isletmelerde satin alinan emtianin düzenlenecek ambar alindisi ile ambara giris kaydi yapilir.
Departmanlarin ihtiyaci olan emtianin düzenlenecek ambar talep ve ihraç müzekkeresine istinaden ambardan çikisi yapilir.
Ambar alindisi ve ambar talep ve ihraç müzekkereleri isletme müdürü ile muhasebe müdürünün uygun görmesi halinde isleme konulur.
Ambar talep ve ihraç müzekkeresi olmadan ambardan hiçbir surette emtia çikarilamaz. Bu konuda hiçbir kimse ambar görevlisini zorlayamaz ve baski yapamaz.
Ambardan mutfaga verilen emtianin kullanimi yemek çesitlerine göre hazirlanacak standart reçetelere göre yapilir ve aranan hasilatta bu reçeteler esas alinir.
12- Garsonlarin düzenledigi müsteri siparis fisi olmadan mutfaktan ve bardan hiçbir surette yiyecek ve içecek çikarilamaz. Bu konuda hiçbir kimse asçi ve görevlileri zorlayamaz ve baski yapamaz.
Garsonlarin düzenledigi müsteri siparis fisine istinaden kasiyerlerin düzenledigi adisyon fisi müsteriye mutlaka imzalatilir.
13- Kasa sorumlulari ve resepsiyon görevlileri haricinde görevi ne olursa olsun hiçbir personel tahsilat yapamaz. Gece veya tatil günlerinde kasa sorumlusunun tesiste bulunmamasi halinde, tahsilatlar restoran veya resepsiyonda görevli personel tarafindan yapilabilir. Belge karsiligi olamadan hiçbir görevli tarafindan tahsilat yapilamaz.
14- Sosyal Tesislerde yapilacak nisan, dügün, toplu yemek, toplanti, konferans gibi organizasyonlar için istemde bulunan kisi veya sirketlerle bir sözlesme yapilir ve sözlesme sirasinda tahmini organizasyon bedelinin % 25’i kaparo olarak alinir.
Organizasyonun yapilacagi gün, tahmini bedelin geri kalan % 75’lik kisminin tamami alinarak organizasyonun yapilmasi saglanir. Organizasyon sirasinda sözlesme tutarini asan harcamalar ise ayrica tahsil edilir.
Ilgilisinin talebi üzerine, 15 günden az olmamak üzere ve Genel Müdürlügün uygun görecegi geçerli bir mazeretin bulunmasi halinde organizasyon iptal edilebilir, bu durumda alinan kaparo kendisine iade edilir. Ölüm, agir hastalik gibi geçerli bir mazeret olmaksizin organizasyonun iptali durumunda ise alinan kaparo iade edilmeyerek gelir kaydedilir.
Organizasyonlar “organizasyon takip defteri”ne kaydedilir.
Bu defter, sira numarasi, organizasyon sahibinin adi ve unvani, sözlesme tarihi, alinan kaparo tutari, hesaplanan organizasyon tutari ve açiklama sütunlarini ihtiva eder.
Organizasyon kimin adina yapilmis ise faturasi onun adina düzenlenir.
Her ay sonunda, ay içerisinde yapilan organizasyonlarla ilgili bilgileri içeren bir liste yapilir ve Genel Müdürlüge bildirilir.

V. BÖLÜM
SON HÜKÜMLER
SORUMLULUK

Bu Talimatnamenin uygulanmasindan, takip ve kontrolünden, Vakif merkez ve iktisadi isletmelerinde görev alan bütün personel sorumludur.
YÜRÜRLÜK
Is bu Talimatname Yönetim Kurulunun 30/05/2007 tarih ve 23/24 sayili karari ile kabul edilerek yürürlüge girmistir.