TESİSLERDEN FAYDALANMA

ADALET TEŞKİLATINI GÜÇLENDİRME VAKFI EĞİTİM VE DİNLENME TESİSLERİNDEN FAYDALANMAYA İLŞKİN TALİMATNAME

Eğitim ve Dinlenme Tesislerinden Yararlanacak Kişiler:

Madde 1-a) Halen adli ve idari yargıda görevli veya bu görevlerden emekliye ayrılmış hâkim ve cumhuriyet savcıları; askeri hakim ve savcılar veya bu görevlerden emekliye ayrılmış olanlar; Sayıştay meslek mensupları ile başsavcı ve savcıları; Adalet Bakanlığı yüksek müşavirleri; Adli Tıp Kurumu Başkanı,başkan yardımcısı, kurul, daire ve grup başkanları; Bakanlık birim amirleri; Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü kontrolörleri; Adalet Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında görevli doktorlar; Özel Kalem Müdürü; KKTC vatandaşı hâkim ve savcılar; Adalet Eski Bakanları,
b) TBMM Başkanı ve Başkan Vekilleri, TBMM Genel Sekreter ve genel Sekreter Yardımcıları, TBMM Adalet, Anayasa, Plan ve Bütçe Komisyonu Üyeleri, bu Komisyonlarda görevli Yasama Uzman ve yardımcıları; Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Daire Başkanı, Uzman ve Uzman Yardımcıları; TBMM Kanunlar ve Kararlar Başkanlığı Başkan, Başkan Yardımcısı, Uzman ve Uzman Yardımcıları; Hukuk Fakültesi Öğretim Üyeleri, Görevde bulunan il valileri, Vakıf Genel Müdürü ve Yardımcısı, Vakıf Hukuk Müşaviri, Vakfa bağlı iktisadi işletme müdürleri,
Mensup Yakınları:
Madde 2- Adli ve idari yargıda görevli hâkim ve Cumhuriyet savcılarının eş ve çocukları, anne ve babaları, kardeşleri; bu görevlerden emekliye ayrılanların eş ve çocukları mensup yakını sıfatıyla tesislerimizden yararlanabilirler.
Misafir Statüsüyle Yararlanacak Kişiler:
Madde 3- Vakıf Yönetim Kurulunca uygun görülecek olanlar misafir sıfatıyla, misafir kartı verilmek suretiyle tesislerimizden yararlanabilirler.
Diğer Yargı Görevlilerinin Yararlanma Şartları:
Madde 4- Hakim adayları ile adli ve idari yargı kuruluşlarında görevli diğer memurlar Ankara Adalet evinden yararlanırlar.
Refakatte Yararlanacak Kişiler:
Madde 5- Tesislerden yararlanma hakkı olanların beraberlerinde olan konuklarından kart aranmaz.
Mensuplarımızın madde 2 de belirtilen yakınları dışında beraberlerinde bulunan konukları da, ilave bir oda için -kamp dışındaki - tesislerden mensup sıfatıyla yararlanabilirler.
Devlet protokolüne dahil zevat ile diğer kişilerin tesislerden günübirlik istifadeleri Vakfın Sekreter Yönetim Kurulu Üyesince düzenlenir.
Giriş Kartları:
Madde 6- Birinci maddede sayılan unvan sahipleri için ayrıca giriş kartı düzenlenmez. Kimlik kartları giriş kartları olarak kullanılır.
İkinci maddede sayılanlar için;
• Form dilekçe,
• Kimlik fotokopisi,
• 2 (iki) adet fotoğraf,
• Mensupla yakınlıgını ıspata yarayan belge,
Kart yenilemek için yapılan başvurularda;
• Form dilekçe,
• Kimlik fotokopisi,
• 2 (iki) adet fotoğraf,
Mensupların form dilekçelerini kendileri imzaladığında beyanı ile yetinilir. Mensup yakınlarının müracaatında formun ilgili birimlerce tasdiki zorunludur.
Üçüncü maddede sayılanlar için;
• Form dilekçe,
• Kimlik fotokopisi,
• 2 (iki) adet fotoğraf, istenir.
Giriş Kartlarının Süreleri:
Madde 7- Giriş kartları (3) yıl süreli verilir. Sürenin sonunda uygun görülenlere yeni kart düzenlenir.
Kartın İptali:
Madde 8- Bu talimatta belirtilen Sartları kaybeden veya taşımadıkları sonradan anlaşılanların kartları Vakıf Yönetim Kurulunca iptal edilir.
Emeklilik dışında herhangi bir sebeple meslekten ayrılan mensubumuzun es ve çocuklarına ait kartların Vakıf Yönetim Kurulan iade edilmesi zorunludur.
Belirtilen şartları kaybedenlerin kartları sosyal tesis müdürlüklerince alınarak iptal edilmek üzere Vakıf Yönetim Kuruluna gönderilir.
Kart Ücretleri:
Madde 9- Mensup yakını giriş kartları için kart başına 15,00 TL, misafir kartları için kart başına 30,00 TL makbuz karşılığı ücret alınır.